เงินชดเชยจากประกันสังคมกรณีลาออกหรือว่างงานที่คุณควรรู้

เงินชดเชยจากประกันสังคมกรณีลาออกหรือว่างงานที่คุณควรรู้

By Krungsri Plearn Plearn
ด้วยสถานการณ์ของการประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ ส่งผลกระทบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่ถูกสั่งปิดหรือจำกัดเวลาเปิดทำการ และทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในสถานะ “ว่างงาน” แต่รู้หรือเปล่าว่า คุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือผู้ประกันตนเอง ก็มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกหรือว่างงานตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยเช่นกัน
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้

"เงื่อนไข" ของผู้ที่จะได้สิทธิประกันสังคมหรือเงินชดเชย ประกันสังคมในกรณีลาออก หรือว่างงานเพราะได้รับผลกระทบจาก " "โควิด-19"

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย
 • ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 • หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง
 • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน
 • ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
และยังมีมาตรการขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. - พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน
 • งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อการเบิกสิทธิประกันสังคมและผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

ก่อนการขึ้นทะเบียนเพื่อเบิกสิทธิประกันสังคมนั้น ต้องตรวจสอบการจ่ายเงินสมทบก่อน ซึ่งเงื่อนไขคือจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน เช่น หากว่างงานในเดือนเมษายน 2563 ต้องนับระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานคือ เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จากนั้นสามารถไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเพื่อการเบิกสิทธิประกันสังคมได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านภายใน 30 วัน เพื่อแสดงสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพราะหากไปช้ากว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมทดแทนกรณีว่างงานนั่นเอง
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความที่ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เพราะจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิด-19 คุณสามารถขึ้นทะเบียนแบบออนไลน์ง่าย ๆ เพื่อการเบิกสิทธิประกันสังคมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลย
 • เข้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (empui.doe.go.th)
 • “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 • ทำตาม 4 ขั้นตอนให้ครบถ้วนเพื่อเบิกสิทธิประกันสังคม
ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกลงทะเบียน
 • ผู้ประกันตนฯ จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตนสำหรับการเบิกสิทธิประกันสังคม ซึ่งสามารถพิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้
 • พิมพ์เอกสาร ดังนี้
 • ใบนัดรายงานตัว
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้
จากนั้นนำเอกสารไปยื่นเพื่อการเบิกสิทธิประกันสังคมที่สำนักประกันสังคม ดังนี้
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน
ทั้งนี้ การพิจารณาการได้สิทธิประกันสังคมทดแทนกรณีว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออก จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิประกันสังคมให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง
ช่องทางในการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกหรือว่างงานมีดังนี้
 • ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ
 • ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 • ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด
 • ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด
และสามารถสอบถามข้อมูลสิทธิประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา:
bangkokbiznews.com
ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.bangkokbiznews.com/
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow