logo bay
ลงทะเบียนVerified by VISAเพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรีเดบิต
Verified by VISA
เป็นบริการที่ได้ร่วมพัฒนากับ VISA International เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัย ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
Verified by VISA สำหรับบัตรเดบิต
ช้อปออนไลน์
เลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
จ่ายผ่านบัตรเดบิต
ระบุข้อมูลบนบัตรและยืนยันความปลอดภัย โดยการระบุรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS
คำถาม - คำตอบ
Q : บริการ Verified by VISA เพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต คืออะไร  
A : เป็นบริการที่ธนาคาร และ VISA International ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเมื่อมีการทำรายการซื้อของออนไลน์ด้วยบัตรที่ลงทะเบียนไว้ ธนาคาร จะส่ง OTP (One Time Password) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อให้ผู้ถือบัตร ยืนยันการทำรายการด้วยตนเอง
Q : บัตรเดบิตประเภทใดที่สามารถลงทะเบียน Verified by VISA เพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตร กรุงศรี เดบิต  
A : บัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภทบัตร
*ยกเว้นบัตรกรุงศรี เดบิต FCD บัตรกรุงศรี เดบิต NRBA บัตรกรุงศรี เดบิต NTL
Q : ผู้ถือบัตรเสริมที่ผูกกับบัญชีเจ้าของคนเดียว / ผู้ถือบัตรที่ผูกกับบัญชีร่วม สามารถลงทะเบียน Verified by VISA ได้หรือไม่ / อย่างไร  
A : ผู้ถือบัตรเสริมที่ผูกกับบัญชีเจ้าของคนเดียว หรือ ผู้ถือบัตรที่ผูกกับบัญชีร่วม สามารถลงทะเบียน Verified by VISA ได้ โดยข้อมูลในการลงทะเบียนประกอบด้วย ข้อมูลเจ้าของบัญชี ข้อมูลบัญชี และข้อมูลบัตรที่ต้องการลงทะเบียน
Q : บัตรที่ผูกบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถลงทะเบียน Verified by VISA ได้หรือไม่  
A : สามารถลงทะเบียนได้ โดยรายการซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต จะเป็นรายการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น
Q : ช่องทางการลงทะเบียน Verified by VISA มีช่องทางใดบ้าง  
A : ผู้ถือบัตรสามารถลงทะเบียน Verified by VISA ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
2. ลงทะเบียนขณะซื้อของออนไลน์
Q : ขั้นตอนการลงทะเบียน Verified by VISA ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร เป็นอย่างไร  
A : ขั้นตอนการลงทะเบียน Verified by VISA ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร
1. ไปที่ www.krungsri.com > ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์บัตร > Verified by VISA เพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต > ลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร
- หมายเลขบัตรกรุงศรีเดบิต 16 หลัก
- วันหมดอายุบัตรกรุงศรี เดบิต
- หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต
- หมายเลขบัญชี
- วัน เดือน ปี เกิด
3. เลือกเบอร์มือถือ สำหรับการรับ OTP
4. บันทึก OTP และ กด “ยืนยัน”
5. การลงทะเบียนเสร็จสิ้น และสามารถใช้บัตรซื้อของออนไลน์ได้ทันที
Q : ขั้นตอนการลงทะเบียน Verified by VISA ขณะซื้อของออนไลน์ เป็นอย่างไร  
A : ขั้นตอนการลงทะเบียน Verified by VISA ขณะซื้อของออนไลน์
1. บันทึกข้อมูลบัตร และ ยืนยันการชำระเงิน ที่หน้าชำระเงิน (หากร้านค้าออนไลน์เป็นร้านค้าที่ลงทะเบียน Verified by VISA ระบบจะให้ผู้ถือบัตร ลงทะเบียน Verified by VISA ทันที)
2. กรอกข้อมูลยืนยันความเป็นเจ้าของบัตร
- หมายเลขบัตรกรุงศรี เดบิต 16 หลัก
- วันหมดอายุบัตรกรุงศรี เดบิต
- หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต
- หมายเลขบัญชี
- วัน เดือน ปี เกิด
3. เลือกเบอร์มือถือ สำหรับการรับ OTP
4. บันทึก OTP และ กด “ยืนยัน”
5. การลงทะเบียนเสร็จสิ้น และรายการชำระเงินสำเร็จ
Q : เมื่อผู้ถือบัตรอยู่ระหว่างการลงทะเบียน Verified by VISA แต่ที่หน้าจอลงทะเบียนไม่แสดงเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต้องการใช้งาน ให้เลือก ต้องทำอย่างไร  
A : 1. ผู้ถือบัตรติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อทำการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือ
      2. ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
Q : บัตรกรุงศรี เดบิต สามารถซื้อรูดซื้อสินค้าที่เครื่อง EDC หรือซื้อของออนไลน์ได้เท่าใด  
A : วงเงินใช้จ่ายผ่านบัตร เพื่อซื้อสินค้าและบริการ เริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อวัน หากผู้ถือบัตรต้องการเพิ่มวงเงินสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท และบัตรเดบิต Krungsri Exclusive ปรับเปลี่ยนวงเงินได้ สูงสุด 200,000 บาท

หมายเหตุ การรูดซื้อสินค้าที่เครื่อง EDC ผ่านบัตรเดบิต และ ซื้อของออนไลน์ผ่าน บัตรเดบิตนับรวมเป็นวงเงินเดียวกัน
Q : ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตร เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ได้อย่างไร  
A : ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตร ดังนี้
- ไปที่ www.krungsri.com > ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์บัตร > Verified by VISA เพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว >  ปรับเปลี่ยนวงเงิน
- บัตรกรุงศรี เดบิต มี 5 วงเงิน คือ 0 บาท / 20,000 บาท / 30,000 บาท / 50,000 บาท / 100,000 บาท
- บัตร Krungsri Exclusive มี 6 วงเงิน คือ 0 บาท / 20,00 บาท / 30,000 บาท / 50,000 บาท / 100,000 บาท / 200,000 บาท
Q : หากผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ไม่ต้องการซื้อของออนไลน์ผ่านบัตร ต้องทำอย่างไร  
A : Verified by VISA เป็นการลงทะเบียนที่ผู้ถือบัตรต้องทำเพิ่มเติม เพื่อใช้บัตรกรุงศรี เดบิตในการซื้อของออนไลน์ ภายหลังจากผู้ถือบัตรได้ทำการออกบัตรกับธนาคาร กรณีผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียน Verified by VISA ไว้ และไม่ต้องการซื้อของออนไลน์ผ่านบัตร กรุงศรี เดบิตอีกต่อไป ผู้ถือบัตรสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ www.krungsri.com > ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์บัตร > Verified by VISA เพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > ยกเลิกบริการ และกรอกข้อมูลตามขั้นตอน จนการยกเลิกบริการสำเร็จ
Q : การทำรายการ และแก้ไขข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ Verified by VISA ทุกครั้งจะมีการส่ง One Time Password (OTP) หรือไม่  
A : ธนาคาร จะให้ผู้ถือบัตรยืนยันการทำรายด้วยตนเอง ผ่าน OTP (One Time Password) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร ในการลงทะเบียน / การทำรายการซื้อของออนไลน์ / การยกเลิกการลงทะเบียน / การปรับเปลี่ยนวงเงิน / การปลดล็อค OTP
Q : กรณี One Time Password (OTP) ล็อค ต้องทำอย่างไร  
A : ผู้ถือบัตร สามารถปลดล็อค OTP ที่ www.krungsri.com > ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์บัตร > Verified by VISA เพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > ปลดล็อค OTP โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอน จนการปลดล็อค OTP สำเร็จ
Q : กรณี Passbook / OD Limit ล็อค ต้องทำอย่างไร  
A : ผู้ถือบัตร สามารถปลดล็อค Passbook / OD Limit ที่ www.krungsri.com > ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์บัตร Verified by VISA เพื่อซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต > แก้ไขข้อมูลส่วนตัว > ปลดล็อค Passbook / OD Limit โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอน จนการปลดล็อค Passbook / OD Limit สำเร็จ
Q : กรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียน Verified by VISA ไว้แล้ว ต่อมาภายหลังต้องการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือในการรับ OTP ต้องทำอย่างไร  
A : ผู้ถือบัตรติดต่อ 1572 ซึ่งทาง 1572 จะรับเรื่อง เพื่อดำเนินการแก้ไขเบอร์มือถือต่อไป

หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ขอเปลี่ยนจะเป็นเบอร์ที่อยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น
Q : หากผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียน Verified by VISA ไว้แล้ว และต่อมาได้ออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือ เปลี่ยนประเภทของบัตรกรุงศรี เดบิต ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน Verified by VISA อีกครั้ง หรือไม่  
A : ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน Verified by VISA ทุกครั้งเมื่อมีการออกบัตรใหม่ หากต้องการซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต
Q : กรณีผู้ถือบัตรได้ออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม จะสามารถลงทะเบียน Verified by VISA ได้ทันทีหรือไม่  
A : สามารถลงทะเบียน Verified by VISA ได้ทันที
Q : หากผู้ถือบัตรได้ซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต แต่ขอปฏิเสธรายการ ผู้ถือบัตรต้องทำอย่างไร  
A : ติดต่อ 1572 หรือ สาขาธนาคาร เพื่อดำเนินการปฏิเสธรายการ
Q : หากมีรายการซื้อของออนไลน์เกิดขึ้น แต่ ผู้ถือบัตรไม่ได้ลงทะเบียน Verified by VISA หรือ ไม่ได้ทำรายการซื้อของออนไลน์รายการนั้น ผู้ถือบัตรต้องทำอย่างไร  
A : ติดต่อ 1572 หรือ สาขาธนาคาร เพื่อให้ธนาคาร ตรวจสอบการลงทะเบียน หรือ ตรวจสอบ การทำรายการ
ไปหน้า krungsri.com © ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)