พรปีใหม่จากในหลวง แนวทางการเริ่มปีใหม่ด้วยปัญญาและสติ

พรปีใหม่จากในหลวง แนวทางการเริ่มปีใหม่ด้วยปัญญาและสติ

By Krungsri Guru

ในทุก ๆ ปีพสกนิกรล้วนเฝ้ารอการพระราชทานพรปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และ ส.ค.ส. พระราชทาน หรือบัตรส่งความสุขที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นพรล้ำค่า เปรียบประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจแก่พวกเราชาวไทย อีกทั้งยังแฝงคำสอนและข้อคิดให้พสกนิกรน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นปีด้วยปัญญาและสติ วันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสบางปีที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้เสมอ

 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2530
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2530

เห็นตรง พูดไพเราะ จิตมั่นคง
หมั่นเพียร งามสุจริต คิดดี
แจ้งสว่าง สวยงาม สงบร่มเย็น
เป็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุกความเจริญ

กส.9 ปรุ 311430 ธ.ค. 2529
 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2530
(วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2529)

“…ความสงบภายในหรือจิตใจที่ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก ควรจะทำให้มีขึ้น เพราะผู้ที่มีจิตใจสงบ จะใช้ความคิดพิจารณาของตนได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องดีขึ้น ความคิดที่ประกอบด้วยความสงบ มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนปรารถนา ให้สัมฤทธิ์ผลได้…”
 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2532
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2532

ปรารถนาดี ต่อกัน คือความสุข
อนุเคราะห์ กันและกัน คือความสุข
ความยินดี คือความสุข
ความสงบ คือความสุข

ก.ส.9 ปรุง 301445 ธ.ค. 2531
 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2532
(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2531)

“…ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือ คุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่เป็นอิสระ และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตราบใดที่เราทั้งหลายรักษาความเป็นไทยนี้ไว้ได้ ชาติบ้านเมืองก็จะดำรงมั่นคงอยู่ตราบนั้น ความเป็นไทย จึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวเราต้องถนอมรักษาไว้เป็นนิตย์ต่อไป...”
 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2536
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2536

แก้ปัญหา หายากไม่ ให้ตามสูตร
พูดอะไร ให้พูดง่าย ไม่พูดผิด
คิดก่อนทำ ทำตรงจุด หยุดก่อนชน

ก.ส.9 ปรุง 311319 ธ.ค. 2535
 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2536
(วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2535)

“…จิตใจที่สะอาดปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นจิตใจสงบ และเยือกเย็น ทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีความคิดเที่ยงตรงเป็นกลาง มีวิจารณญาณละเอียดกว้างขวาง และถูกต้องตรงจุด ความคิดวิจารณญาณที่เกิดจากจิตใจที่สงบนี้มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณอันเป็นสิ่งปรารถนาของแต่ละคนให้สัมฤทธิ์ผลได้…”
 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2538
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2538

พูดมาก คนฟังยาก
พูดเร็ว ฟังไม่ทัน
พูดดี ฟังสบาย

ก.ส.9 ปรุง 291559 29 ธ.ค. 2537

 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2538
(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2537)

“…ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานอันเป็นสัมมาชีพได้เต็มกำลัง ทั้งพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจของตนให้หนักแน่น เพื่อให้มีสติสมบูรณ์ มีปัญญาแจ่มใส สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ ได้ไม่ผิดพลาด ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความจริงใจพร้อมใจ และความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่าย จักได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์ เป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติ…”
 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2540
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2540

คิด ก่อน พูด
พูด แล้ว ทำ
ทำ หลัง คิด
คิด ก่อน ทำ
ทำ แล้ว พูด
พูด หลัง คิด

กส.9 ปรุง 301929 ธ.ค. 2539
 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2540
(วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2539)

“…ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปรกติหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น เราควรจะได้ทำความเข้าใจและร่วมกันคิดอ่าน ปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป เพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี…”
 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2555
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2555

ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง
เราก็ต้องพยายามว่าย
อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร

โภคะทั้งหลาย
มิได้สำเร็จ
ด้วยเพียงคิดเท่านั้น

ก.ส. 9 ปรุง 185029 ธ.ค. 2554
 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555
(วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2554)

“…วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาเนือง ๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม…”
 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2558
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2558

ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์
ปัญญาที่เฉียบแหลม
กำลังกายที่สมบูรณ์

ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค. 2557
 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558
(วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2557)

“…ในปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ให้คิดให้ดี ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้การกระทำนั้น บังเกิดผล เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ…”
 
ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2559
 

ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานปี พ.ศ. 2559

ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง
มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น
และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ

ก.ส.9 ปรุง 311502 ธ.ค. 2558
 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559
(วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2558)

“…ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา…”

จะหาพรปีใหม่อื่นใดเทียบได้กับพรของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพราะนอกจากจะเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทุกคำสอนของพระองค์ยังเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เป็นกำลังใจและคอยเตือนให้เรามีสติในทุกการกระทำ

ขอบคุณข้อมูลจาก:
เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow