แนะนำกองทุนรวม RMF SSF ผลตอบแทนดี ลดหย่อนภาษีได้

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการออม ผลตอบแทนดี - ธนาคารกรุงศรี

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นอกจากจะใช้ในการลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกลงทุน และผลการดำเนินงานย้อนหลังที่น่าสนใจ บทความนี้จึงขอนำเสนอตัวอย่างกองทุน SSF, RMF ที่ธนาคารกรุงศรีฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนของนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในปี 2021 นี้

 

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ONE-UGG-ASSF)


นโยบายการลงทุน
ลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกผ่านกองทุนต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) Class B ประเภทสะสมมูลค่าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

จุดเด่นกองทุน
 1. โอกาสการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต (Potential Upside) ระดับสูงในระยะยาว และสามารถปรับตัวตามกระแสนิยมโลกที่เปลี่ยนไป
 2. กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนที่สุด (Best stock ideas) โดยเน้นเฉพาะหลักทรัพย์ที่เติบโตสูง และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเทศที่เข้าลงทุนและไม่อิงดัชนี้ชี้วัด เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว
 3. บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ซึ่งจดทะเบียนในไอร์แลนด์เป็นบริษัทที่จัดตั้งมายาวนาน และมีความโดดเด่นในด้านการบริหารการลงทุนในลักษณะ “Bottom-up growth investing”
 4. เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสิทธิลดหย่อนภาษี
 
แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) ประจำปี 2021 หาลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ

ความเสี่ยง
 • กองทุน ONE-UGG-ASSF มีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและฐานะของผู้ลงทุนเอง
 • มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน ONE-UGG-ASSF
 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)


นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

จุดเด่นกองทุน
 1. กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่
 2. ใช้การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกในการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโตสูง โดยเลือกลงทุนในหุ้นที่มีนวัตกรรมและมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบสุงกว่าคู่แข่งเป็นหลัก
 3. เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสิทธิลดหย่อนภาษี

ความเสี่ยง
 • กองทุน KFGTECHRMF มีความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน
 
แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) ประจำปี 2021 หาลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน KFGTECHRMF
 

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (ONE-UGERMF-A)


นโยบายการลงทุน
 1. กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 2. บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน ตัวอย่างกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนปัจจุบันได้แก่ Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund (ที่มา: บลจ.วรรณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64)
 3. มุ่งหวังให้ผลประกอบการกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

จุดเด่นกองทุน
 1. โอกาสการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต (Potential Upside) ระดับสูงในระยะยาว และสามารถปรับตัวตามกระแสนิยมโลกที่เปลี่ยนไป
 2. กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนที่สุด (Best stock ideas) โดยเน้นเฉพาะหลักทรัพย์ที่เติบโตสูง และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเทศที่เข้าลงทุนและไม่อิงดัชนี้ชี้วัด เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว
 3. เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสิทธิลดหย่อนภาษี
 
แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) ประจำปี 2021 หาลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ
 
ความเสี่ยง
 • กองทุน ONE-UGERMF-A มีความเสี่ยงระดับ 6 (ระดับสูง) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนและฐานะของผู้ลงทุนเอง
 • มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน ONE-UGERMF-A

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเคยลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้ว หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีหรือการวางแผนลงทุนกองทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือติดต่อทีม Plan Your Money ผ่านช่องทางฮอตไลน์ได้ที่ 02-296-5959 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น.- 17.00 น.หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก

คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
 • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • กองทุน KFGTECHRMF, ONE-UGG-ASSF,ONE-UGERMF-A ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุน KFGTECHRMF, ONE-UGG-ASSF,ONE-UGERMF-A ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • กองทุน KFGTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม Internet และSoftware โดยหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน