[ลงทุนกองทุนไหนดี] แนะนำกองทุนรวมที่น่าสนใจจากทางกรุงศรี (2)

[ลงทุนกองทุนไหนดี] แนะนำกองทุนรวมที่น่าสนใจจากทางกรุงศรี (2)

กองทุนไหนได้ กองทุนไหนโดน ในสภาวะความผันผวนของตลาด เมื่อปี 2020 ยังมีกองทุนไม่น้อยที่มีศักยภาพมากพอจะอยู่ในตลาดอย่างมั่นคง กองทุนที่ธนาคารกรุงศรีเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ยังสามารถทำผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจ ด้วยนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม หากผู้อ่านกำลังมองหาตัวอย่างกองทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินเก็บ มาดูกองทุนที่น่าสนใจ ผลตอบแทนดีจากทางกรุงศรีกันเลย

[ลงทุนกองทุนไหนดี] แนะนำกองทุนรวมที่น่าสนใจจากทางกรุงศรี (2)

กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (ONE-DISC-RA)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2021)
70.62%


กลยุทธ์การลงทุน
 1. ลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนเดียว คือ Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (Class B USD) (กองทุนหลัก) 80% ของ NAV
 2. กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ส่วนกองทุน ONE-DISC-RA มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
 3. ONE-DISC-RA ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

จุดเด่นของกองทุน
 1. กองทุนหลักคัดสรรหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยไม่จำกัดภูมิภาคและอุตสาหกรรม โดยลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าตลาดราว 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันเริ่มต้นลงทุน และถือครองจนกว่ากิจการจะมีการเติบโตอย่างเต็มที่
 2. ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ Disrupt ธุรกิจเดิมๆ รองรับกับตลาดที่เกิดในอนาคต รวมถึงหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง ความมั่นคงสูง
 3. ลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วงก่อนเติบโตเต็มที่ โดยเฉพาะบริษัทที่มีการเติบโตระยะเริ่มต้นของธุรกิจ เพื่อเน้นถือครองระยะยาว เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจเหล่านั้น

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น Tesla, Ocado, Market Axess และ Zai Lab

ความเสี่ยง
กองทุน ONE-DISC-RA มีความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนโดยพิจารณาจากตลาดขณะนั้น และมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สภาวะตลาด และ/หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่เข้าไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อหน่วยลงทุน

คำเตือน
 • กองทุนหลักที่กองทุนนี้ลงทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณากกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตนเอง
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน ONE-DISC-RA


กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า (KFHTECH-A)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2021)
86.41%


กลยุทธ์การลงทุน
 1. KFHTECH-A ลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีธุรกรรมเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยีทั่วโลก ผ่าน กองทุน BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) 80% ของ NAV
 2. กองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด (Maximize Total Return) โดยผสมผสานการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีความมั่นคงสูง และบริษัทที่มีการเติบโตสูง พอร์ตการลงทุนประกอบด้วย 80 –120 หลักทรัพย์
 3. KFHTECH-A ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

จุดเด่นของกองทุน
 1. KFHTECH-A ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่ และบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
 2. ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและขับเคลื่อนจากการวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น AI, Cloud, Computing เป็นต้น
 3. กองทุนหลักมีประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในระยะยาวเมื่อเทียบกับคู่แข่งและดัชนีชี้วัด โดยได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar

ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น Apple Inc, Microsoft Corp, Tesla Inc และ Amazon Com Inc

ความเสี่ยง
กองทุน KFHTECH-A มีความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ยังมีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ทำให้มีความสามารถในการรองรับความผันผวนของค่าเงินได้อีกด้วย ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจึงไม่ควรพลาด

คำเตือน
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • Morningstar rating จาก Blackrock ณ 31 มี.ค. 64 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน KFHTECH-A

สรุป
สำหรับกองทุนที่แนะนำไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ในปัจจุบันมีกองทุนให้เลือกมากมายหลายกอง
มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งไม่มีกองทุนไหนดีที่สุด จะมีเพียงกองทุนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ เฟ้นหากองทุนที่สร้างผลงานและตรงกับใจเรามากที่สุด

หากคุณอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวม ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรควรปรับพอร์ตการลงทุนแบบใหน ทางธนาคารกรุงศรีมีทีม Plan Your Money คอยให้คำแนะนำการลงทุน เพื่อให้คุณเริ่มลงทุนได้อย่างมั่นใจ สามารถขอรับคำแนะนำได้ที่ 02-2965959 หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก