สร้างเงินให้งอกเงย โดยไม่ต้องเสี่ยงสูง

Plan your MoneyPlan your Money
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป กับกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสม บลจ. กรุงศรี
 • เน้นลงทุนในตราสารคุณภาพดี
 • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
 • ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษี 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา)

 
 
 
เหมาะกับการลงทุน
ไม่กำหนดระยะเวลา/
ใช้พักเงิน
KFSPLUS
 • ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน และเอกชน (ระยะสั้น) ทั้งในและต่างประเทศ
 • ระดับความเสี่ยง 4 - ปานกลางค่อนข้างต่ำ
เหมาะกับการลงทุน
1 เดือนขึ้นไป
KFSMART
 • ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน (ระยะสั้น) ทั้งในและต่างประเทศ
 • ระดับความเสี่ยง 4 - ปานกลางค่อนข้างต่ำ

 
เหมาะกับการลงทุน
1 ปีขึ้นไป
KFAFIX
 • ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน (ระยะปานกลาง) ทั้งในและต่างประเทศ
 • ระดับความเสี่ยง 4 - ปานกลางค่อนข้างต่ำ


 
เหมาะกับการลงทุน
2 ปีขึ้นไป
KF-SINCOME KF-CSINCOM
 • ตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 • ระดับความเสี่ยง 5 - ปานกลางค่อนข้างสูง
เหมาะกับการลงทุน
3 ปีขึ้นไป
KFHAPPY KFGOOD KFSUPER
 • เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • หุ้น / กองอสังหาริมทรัพย์ / REITs / INFRAs
 • ระดับความเสี่ยง 5 - ปานกลางค่อนข้างสูง


คำเตือน: กองทุน KFSMART, KFAFIX, KF-SINCOME, KF-CSINCOM, KFHAPPY, KFGOOD, KFSUPER อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ • KF-SINCOME, KF-CSINCOM จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
 
 
ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน
PDF