การออมและการลงทุนแบบประจำ

ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ ด้วยการออมแบบประจำ
เริ่มต้นบริหารเงินตามเป้าหมาย...ได้ง่ายๆ

 
มือใหม่หัดออม
 
มือใหม่หัดออม
รับความเสี่ยงไม่ได้มาก มีเงินเหลือเดือนละ 2,000 บาท
แนะนำ 2 ทางเลือกง่ายๆ ในการสร้างวินัยในการออมและลงทุน
1. ฝากประจำปลอดภาษีหากรับความเสี่ยงได้น้อยมาก
2. ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เช่น KFSPLUS หากต้องการเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป
 
กองทุน นโยบายการลงทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับความเสี่ยง
KFSPLUS ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชนในประเทศที่มีอันดับความน่าเชือถือ A- ขึ้นไป หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ไม่มี 4
ปานกลางค่อนข้างต่ำ
 

มนุษย์เงินเดือน
 
มนุษย์เงินเดือน
มีเงินลงทุน 60,000 บาท ต่อปี ต้องการลดหย่อนภาษีและวางแผนเกษียณไปพร้อมๆ กัน
แนะนำให้ลงทุนกองทุน RMF ทุกเดือนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
กองทุน RMF แนะนำ : KFAFIXRMF / KFSINCRMF / KFS100RMF / KFGBRANRMF / PRINCIPAL iPROPRMF
 
 

พนักงานขาย
 
พนักงานขาย
ออมเงินได้เดือนละ 5,000 บาท อยากลงทุนยาวๆ ให้เงินงอกเงย และรับความเสี่ยงสูงได้
แนะนำให้ลงทุนกองทุนหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งระยะยาว เริ่มต้นด้วยเงินเดือนละ 5,000 บาท ลงทุน 10 ปี เป็นเงินลงทุนทั้งหมด 600,000 บาท ณ สิ้นปีที่ 10 จะได้รับผลตอบแทนรวมเงินลงทุนเป็นเงิน 848,954 บาท*
 
 
การออมและการลงทุนแบบประจำ
*ข้อมูลสมมติฐานโดยนำตัวเลขผลตอบแทน SET 50 TRI THB ย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 6.65% ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มา: The Stock Exchange of Thailand
สาวโสดอายุ 30 ปี
 
สาวโสดอายุ 30 ปี
มีเป้าหมายเก็บเงิน 5 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ เมื่ออายุ 60 ปี
มีหลายทางเลือกการลงทุนตามเงินที่ออมได้และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 
 
 
 

ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ ด้วยการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ


จุดเด่นของการลงทุนแบบประจำ

สร้างวินัยในการออมเงินและการลงทุน  |  ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
การลงทุนแบบทยอยลงทุน หรือ Dollar Cost Average (DCA) เป็นการลงทุนเป็นประจำ (เช่น ทุกเดือน) ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน เนื่องจากสภาวะตลาดและการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจะจับจังหวะลงทุนได้ได้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก การลงทุนแบบประจำนี้จะทำให้ได้หน่วยลงทุนจำนวนมากขึ้นในช่วงตลาดขาลง ขณะที่ในสภาวะตลาดขาขึ้นจะได้หน่วยลงทุนด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่ถูกกว่าการลงทุนด้วยเงินก้อนเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลในตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างการลงทุนในกองทุน KFS100RMF ซึ่งเป็นกองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารทุน โดยเปรียบเทียบการลงทุนแบบเงินก้อนจำนวน 60,000 บาท ณ วันทำการสุดท้ายของปี และการลงทุนแบบประจำ จำนวน 5,000 บาท ทุกสิ้นเดือนต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี

1. ลงทุนแบบเงินก้อนจำนวน 60,000 บาท ณ วันทำการสุดท้ายของปี รวมมูลค่าเงินลงทุน 300,000 บาท
การออมและการลงทุนแบบประจำ
2. ลงทุนแบบประจำจำนวน 5,000 บาททุกสิ้นเดือน รวมมูลค่าเงินลงทุน 300,000 บาท
การออมและการลงทุนแบบประจำ
3. มูลค่าเงินลงทุน ณ สิ้นปี 2562 ของการลงทุนแบบประจำจะมากกว่าการลงทุนแบบเงินก้อนถึง 300,000 บาท
การออมและการลงทุนแบบประจำ
ข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 62 มูลค่าหน่วยการลงทุนเท่ากับ 34.8955
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน KFS100RMF ตั้งแต่ปี 2558-2562 ที่มา : บลจ.กรุงศรี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | โปรดดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและความเสี่ยงได้ที่ตารางผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 

เลือกผลิตภัณฑ์การออมและลงทุนแบบประจำ
ในแบบที่คุณต้องการ

การออมและการลงทุนแบบประจำ
บัญชีเงินฝากประจำแบบรายเดือน
จัดสรรเงินออมอย่างสม่ำเสมอในจำนวนที่เท่าๆ กันทุกเดือนและมีเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายตามเป้าหมาย

บัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 หรือสูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่ม 0.80% ต่อปี
ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 หรือสูงสุด 16,000 บาทต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่ม 0.50% ต่อปี
หมายเหตุ :
 • ฝากเงินเดือนละครั้งเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากัน
 • ภาษีของดอกเบี้ยได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 
การออมและการลงทุนแบบประจำ
ประกันชีวิตใช้สิทธิในการลดหย่อยภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท(1)
 • กรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8(2) เก็บเงินง่ายๆ ชำระเบี้ย 8ปี ได้เงินคืนปีที่ 16 รับเงินคืนทุกปี พร้อมรับเงินก้อนใหญ่ 200%* เมื่อครบกำหนดสัญญา

(1) ตามกฎเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
(2)เงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
*ของจำนวนเงินเอาประกัน
รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


การออมและการลงทุนแบบประจำ
กองทุน นโยบายการลงทุนสูงสุดของขั้น นโยบายจ่ายเงินปันผล ระดับความเสี่ยง
KFSPLUS ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชนในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A- ขึ้นไป หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ไม่มี 4 ปานกลางค่อนข้างต่ำ
KFAFIXRMF เน้นลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ระหว่าง 0 – 5 ปี ไม่มี
KFSINCRMF ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ไม่มี 5 ปานกลางค่อนข้างสูง
KFS100RMF ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้น SET100 ไม่มี 6 สูง
KFGBRANRMF ลงทุนในหุ้นบริษัทที่พัฒนาแล้วทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จ/มีชื่อเสียงใน Brand เช่น เครื่องหมายการค้า เจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีจัดจำหน่าย ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ไม่มี
PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (”REITs”) หรือ ตราสารทางการเงินอื่นใดที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ไม่มี 8 สูงมาก

คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • KFAFIXRMF อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
 • KFGBRANRMF, PRINCIPAL iPROPRMF อาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมฯ โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ โดยปกติ KFGRBANRMF จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • KFGBRANRMF เป็นกองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับ บลจ.กรุงศรี และ บลจ.พรินซิเพิล เท่านั้น