เครื่องมือวางแผนทางการเงิน

เป้าหมายการออมของคุณในอนาคต
เป้าหมายเงินออมของคุณ
บาท
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลมากกว่า 0
จำนวนเงินขั้นต้นที่สามารถนำไปลงทุนได้
บาท
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลมากกว่า 0
เงินออมต่อเดือน
บาท
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลมากกว่า 0
ระยะเวลาที่ต้องการออม *
ปี
กรุณากรอกข้อมูล จำนวนปีรวมกับจำนวนเดือนต้องมากกว่า 0
เดือน
กรุณากรอกข้อมูล
ความเสี่ยงในการลงทุนที่คุณรับได้

สัดส่วนการลงทุนตามความเสี่ยงที่คุณรับได้
การเติบโตของเงินคุณ
Years Total Contribution Interest Total Interest Balance

เงินออมแต่ละเดือน
เป้าหมายเงินออม
ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนคำนวณจากอัตราผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแต่ละพอร์ต โดยสมมุติฐานอัตราผลตอบแทนของเงินฝากเท่ากับ 0.4% ต่อปี กองทุนรวมตราสารหนี้เท่ากับ 0.58% ต่อปี กองทุนรวมตราสารทุนเท่ากับ 8.12% ต่อปี โดยไม่ได้นำอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยมารวมคำนวน ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้นจะแปรผันตามอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขณะนั้น ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ โดยผลการคำนวณดังกล่าว เป็นเพียงประมาณการจากสมมติฐานตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ธนาคารมิได้ประกันผลที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ประการใด
การลงทุนมีความเสี่ยง ผุ้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลตอบการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงือนไขของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำจากเอกสารประกอบการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ | ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา, สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน | เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนตามเป้าหมายที่ผู้ลงทุนต้องการเท่านั้น ผลตอบแทนที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ | ธนาคารไม่ขอรับรองควางถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และผลลัพธ์ รวมทั้งสูตรการคำนวณต่างๆที่ปรากฎในข้อมูลนี้ | ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า