โปรแกรมคำนวณการวางแผนการเกษียณ ตัวช่วยทางการเงิน

คำนวณวางแผนเกษียณให้ครอบคลุมสำหรับคุณ

การคำนวณวางแผนการเกษียณที่ดีคือการวางแผนอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านการออมเงินแล้ว ในเรื่องของการลงทุนเพื่อมีเงินมาใช้จ่ายในวัยเกษียณก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นหรือกองทุน ควรเลือกลงทุนให้หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยง และรักษามูลค่าทรัพย์สินให้ดีที่สุด

ธนาคารกรุงศรี มาพร้อมกับโปรแกรมคำนวณการวางแผนการเกษียณให้คุณวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 1
เลือกอายุของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เงินออมเพื่อการเกษียณ
ขั้นตอนสุดท้าย
สรุปผล
เลือกอายุตามแต่ละช่วงชีวิตขอคุณ
อายุคุณในปัจจุบัน
ปี
อายุที่จะเกษียณ
ปี
คุณต้องการใช้เงินหลังเกษียณจนถึงอายุเท่าไหร่?
ปี
อายุปัจจุบันต้องมากกว่า 0 อายุที่คาดว่าจะเกษียณต้องมากกว่า 0 อายุหลังเกษียณต้องมากกว่า 0 อายุปัจจุบันต้องมีค่าน้อยกว่าอายุที่จะเกษียณ อายุที่คาดว่าจะเกษียณต้องมีค่าน้อยกว่าอายุหลังเกษียณ
เงินออมของคุณตอนนี้
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่คุณรับได้ เพื่อเตรียมการเกษียณ

เงินออมเมื่อคุณเกษียณ
จำนวณเงินที่คุณต้องใช้ต่อเดือน
กรุณากรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลมากกว่า 0
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่คุณรับได้
ณ วันเกษียน เงินที่คุณคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนที่คุณมีอยู่แล้วและอื่นๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ *
กรุณากรอกข้อมูล
เงินลงทุนจาก LTF / SSF / RMF หรือการลงทุนอื่น *
กรุณากรอกข้อมูล
เงินชดเชยตามกฎหมาย / เงินจากประกันภัย *
กรุณากรอกข้อมูล
เงินบำเหน็ดจากกองทุนประกันสังคม *
กรุณากรอกข้อมูล
เพื่อที่จะมีเงินใช้ตามที่คุณต้องการหลังเกษียณ คุณจะต้องมีเงินรวมทั้งสิ้น
XX,XXX
Apart from your provided investment return, You need an additional saving of {0} THB
That is XX,XXX THB Monthly
ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนคำนวณจากอัตราผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแต่ละพอร์ต โดยสมมุติฐานอัตราผลตอบแทนของเงินฝากเท่ากับ 0.4% ต่อปี กองทุนรวมตราสารหนี้เท่ากับ 0.58% ต่อปี กองทุนรวมตราสารทุนเท่ากับ 8.12% ต่อปี โดยไม่ได้นำอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยมารวมคำนวน ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้นจะแปรผันตามอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขณะนั้น ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ โดยผลการคำนวณดังกล่าว เป็นเพียงประมาณการจากสมมติฐานตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ธนาคารมิได้ประกันผลที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ประการใด
การลงทุนมีความเสี่ยง ผุ้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงือนไขของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำจากเอกสารประกอบการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ | ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา, สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน | เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนตามเป้าหมายที่ผู้ลงทุนต้องการเท่านั้น ผลตอบแทนที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ | ธนาคารไม่ขอรับรองควางถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และผลลัพธ์ รวมทั้งสูตรการคำนวณต่างๆที่ปรากฎในข้อมูลนี้ | ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า