เครื่องมือวางแผนทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนสุดท้าย
ผลลัพธ์
ปัจจุบันคุณอายุเท่าไหร่
ปี
กรุณากรอกอายุมากกว่า 0
คุณจัดระดับความรู้ในการลงทุนของคุณอย่างไร
กรุณาเลือก
ประสบการณ์ในการลงทุน (พันธบัตร/กองทุน/หุ้นกู้/หุ้น ฯลฯ) ของคุณ
กรุณาเลือก
เงินลงทุนก้อนนี้คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินของคุณ
กรุณาเลือก
คุณต้องการรายได้จากเงินลงทุนก้อนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
กรุณาเลือก
การลงทุนแบบใดที่เป็นคุณมากที่สุด
กรุณาเลือก
คุณสามารถยอมรับการขาดทุนจากการลงทุนของคุณได้ในระดับใด
กรุณาเลือก
การประเมินความเสี่ยงจากเครื่องคำนวนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นสนใจติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนคำนวณจากอัตราผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแต่ละพอร์ต โดยสมมุติฐานอัตราผลตอบแทนของเงินฝากเท่ากับ 0.5% ต่อปี กองทุนรวมตราสารหนี้เท่ากับ 0.58% ต่อปี กองทุนรวมตราสารทุนเท่ากับ 8.12% ต่อปี โดยไม่ได้นำอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยมารวมคำนวน ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้นจะแปรผันตามอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขณะนั้น ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ โดยผลการคำนวณดังกล่าว เป็นเพียงประมาณการจากสมมติฐานตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ธนาคารมิได้ประกันผลที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ประการใด
การลงทุนมีความเสี่ยง ผุ้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลตอบการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงือนไขของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำจากเอกสารประกอบการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ | ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา, สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน | เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนตามเป้าหมายที่ผู้ลงทุนต้องการเท่านั้น ผลตอบแทนที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ | ธนาคารไม่ขอรับรองควางถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และผลลัพธ์ รวมทั้งสูตรการคำนวณต่างๆที่ปรากฎในข้อมูลนี้ | ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า