ลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับยุค AEC

ลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับยุค AEC

By Krungsri Guru
ปี 2559 นี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าสู่ AEC ของกลุ่มประเทศใน South East Asia ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อย ผมขออธิบายให้เห็นเป็นภาพเพื่อความเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

ในด้านการลงทุน


เมื่อเข้าสู่ยุคของ AEC พูดได้เลยว่าการลงทุนจะเกิดขึ้นได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศ AEC คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ทำให้การแข่งขันในการลงทุนด้านต่าง ๆ ในประเทศเราเพิ่มสูงขึ้น เช่น การศึกษา ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ โรงเรียนจากสิงคโปร์อาจมาลงทุนด้านการศึกษาในประเทศไทย ทำให้โรงเรียนไทยต้องปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับทางเลือกที่มีมากขึ้นจากการเปิดเสรีอาเซียนได้

ในด้านการท่องเที่ยว


ตามความคิดเห็นของผม ประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินในภูมิภาค South East Asia เนื่องจากความได้เปรียบในเรื่องภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่เรียกได้ว่า เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศใน AEC อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ความได้เปรียบในด้านที่ตั้งของประเทศไทยยังทำให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของธุรกิจอีกหลายอย่าง เช่น การคมนาคม และการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา ความสะดวกสบายในการคมนาคมจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การบริการด้านการแพทย์ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ในด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ


น่าจะมีทั้งผลกระทบในทางบวกและทางลบ อุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลดีจากการเข้าสู่ AEC คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ ท่องเที่ยว โทรคมนาคม และการคมนาคม แต่อุตสากรรมที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น ภาคการเกษตร ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฐานการผลิตและแรงงานที่มีค่าแรงที่ถูกกว่า อย่างที่เราทราบโดยทั่วกันว่า มีอีกหลายประเทศในกลุ่ม AEC ที่มีทรัพยากรมากกว่า และค่าแรงงานต่ำกว่าในประเทศไทย ผู้ผลิตรายใหญ่อาจมีการย้ายฐานการผลิตเพื่อให้มีต้นทุนที่ราคาถูกลง การโยกย้ายอย่างเสรีของแรงงานในกลุ่มประเทศ AEC จะทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยลดลง แต่ในทางกลับกัน แรงงานเหล่านี้ก็จะเข้ามาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน ซึ่งแม้ว่าแรงงานไทยจะจัดอยู่ในกลุ่มแรงงานที่มีคุณภาพสูง แต่จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน สิ่งที่ตามมาพร้อม ๆ กับการโยกย้ายเข้าออกของแรงงาน คือ ปัญหาทางสังคม ปัญหาด้านอาชญากรรมที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลและผู้ประกอบการ ควรต้องมีการวางแผนรับมือร่วมกัน เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด (มาอ่านบทความแนวทางการบริหารธุรกิจก่อนเข้าสู่ AEC เพื่อเตรียมความพร้อมกันครับ)

ในเรื่องการค้าระหว่างชายแดน


เมื่อเข้าสู่ AEC แน่นอนว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายบริเวณชายแดน เช่น อุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว ร้านอาหาร รถเช่า บริเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น และหัวเมืองตามชายแดนที่อาจจะเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ ในอดีต จะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นจุดรวมขนส่งระหว่างประเทศ แต่ในทางกลับกัน บทบาทของด่านศุลกากรชายแดนที่ลดลงอาจทำให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผิดกฎหมาย หรือเรื่องยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


จะสำคัญมากขึ้นอย่างแน่นอน ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อเข้าสู่ AEC ทุกประเทศจะนำภาษาอังกฤษมาใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งประชาชนในแต่ละประเทศจะต้องปรับตัว และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าสู่ AEC ป้ายต่าง ๆ เช่น ป้ายที่บอกทิศทางไปสู่สนามบินสุวรรณภูมิ หนังสือพิมพ์ สื่อต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบให้มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาย่อมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าสู่ AEC อย่างแน่นอน

การมองหาโอกาสในการลงทุนภายในประเทศ


จะต้องมีการแสวงหาโอกาสจากจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของธุรกิจในประเทศไทย ควบคู่ไปกับจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียนที่จะเข้ามาในประเทศ ประเทศไทยควรสร้างธุรกิจที่มีจุดเด่นของตัวเอง เช่น ธุรกิจโรงพยาบาลเพื่อการบริการทางการแพทย์และการรักษาโรค หรือธุรกิจโรงแรม ที่ไม่ได้เน้นแต่การพักอาศัย แต่มีงานจัดเลี้ยง งานประชุม และงานเลี้ยงรื่นเริงต่าง ๆ นอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร่วมกับการอนุรักษ์วิถีไทยก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงในยุคปัจจุบัน
การเข้าสู่ AEC นำมาซึ่งโอกาสอันดีสำหรับนักธุรกิจไทย หรือผู้ที่สนใจริเริ่มธุรกิจของตัวเอง ซึ่งการค้นหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการตลาดในประเทศ และการตลาดในต่างประเทศมีความจำเป็น เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจต่าง ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow