เตรียมพร้อมลดหย่อนภาษีปี 2563 ต้องรู้จัก “กองทุนใหม่ SSFX กับ SSF และเกณฑ์ใหม่ RMF”

เตรียมพร้อมลดหย่อนภาษีปี 2563 ต้องรู้จัก “กองทุนใหม่ SSFX กับ SSF และเกณฑ์ใหม่ RMF”

By Plan Your Money
ตลอดปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา หลาย ๆ คนคงจะสงสัยหรือเกิดคำถามขึ้นว่าจะวางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไรในปี พ.ศ. 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ภายหลังจากมีการยืนยันอย่างแน่นอนแล้วว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) นั้นจะสิ้นสุดลงภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ ทำให้ทุกคนต่างตั้งตารอว่า ตกลงแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันใหม่ หรือออกกองทุนใหม่มาแทน LTF ไปเลย และในที่สุดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบแล้วว่าจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund: SSF) แทนที่ของกองทุน LTF ที่หมดสิทธิไปแล้ว รวมถึงได้มีการปรับกฎเกณฑ์ของ RMF ใหม่ด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางในการวางแผนลดหย่อนภาษีในปีนี้ มาเริ่มทำความรู้จักกับกองทุนใหม่ และกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้ง 2 กองทุนนี้ไปพร้อม ๆ กัน
มารู้จัก กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กัน
กองทุน SSF เป็นกองทุนใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินระยะยาวมากขึ้น โดยสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากกองทุน LTF ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยโดยเฉพาะ กองทุน SSF นั้น ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง โดยเราสามารถซื้อกองทุน SSF เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อนำไปรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะต้องถือครองเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ณ ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน SSF ถูกกำหนดไว้ที่ 5 ปี (2563 – 2567) หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินผลและทบทวนมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
เพิ่มความพิเศษด้วยกองทุน SSF Extra (SSFX)
กองทุน SSF พิเศษ หรือกองทุน SSF เฉพาะกิจ หรือกองทุน SSF Extra (SSFX) เป็นกองทุน SSF ที่มีการปรับเกณฑ์ให้คล้ายกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) นั่นคือ มีการกำหนดเงื่อนไขการลงทุน ระบุว่าต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เหมือน LTF) โดยเราสามารถซื้อ กองทุน SSF Extra (SSFX) เพื่อมาลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 200,000 บาท ซึ่งสิทธิลดหย่อนภาษีก้อนนี้จะแยกจากวงเงินลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF และ SSF ปกติ หากเราซื้อกองทุน SSF ปกติ ไว้เต็มวงเงิน 200,000 บาทแล้ว ก็ยังสามารถซื้อ SSF Extra (SSFX) ได้อีกไม่เกิน 200,000 บาท เท่ากับสามารถใช้สิทธิ SSF ลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2563 ได้เต็มสิทธิถึง 400,000 บาท หรือหากเรามีสิทธิซื้อกองทุนทั้ง RMF, SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ได้เต็มเพดานที่ 500,000 บาท ก็ยังมีสิทธิ์ซื้อ SSF Extra (SSFX) เพิ่มได้อีก 200,000 บาท เท่ากับสามารถใช้สิทธิจากการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2563 ได้เต็มสิทธิ์ถึง 700,000 บาท นั่นเอง
ถึงแม้กองทุน SSF Extra จะช่วยลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้น ก็ยังมีข้อแม้ว่าต้องซื้อกองทุน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 เท่านั้น และต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนไว้ได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพราะต้องถือครองเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ซื้อ เราจึงต้องศึกษาเงื่อนไขการลงทุนให้ดี อ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ และเลือกลงทุนในความระดับเสี่ยงที่เรารับได้ (ลองศึกษารายละเอียดกองทุน SSF และ SSF Extra ของกรุงศรี ได้ที่นี่)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ฉบับแก้ไขใหม่
กองทุนรวม RMF ย่อมาจากคำว่า Retirement Mutual Fund หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเก็บออมเงินระยะยาวเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ ทำให้มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อให้เข้ากับสไตล์การลงทุน รวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน ซึ่งมีจุดประสงค์คล้ายกันกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของพนักงานบริษัทเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการ
ในอดีตที่ผ่านมา เราสามารถนำเงินที่ไปซื้อกองทุน RMF มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อนำไปรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน นอกจากนี้กองทุน RMF ยังถูกกำหนดให้ต้องลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่ว่าจำนวนเงินใดจะต่ำกว่า โดยต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี สามารถละเว้นได้แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยนับเวลาแบบวันชนวัน เริ่มจากวันแรกที่ได้ซื้อหน่วยลงทุน แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการปรับกฎเกณฑ์ใหม่ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยลงทุนเพื่อการเกษียณมากขึ้น โดยปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน เป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน และยกเลิกการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อกองทุน RMF (ลองศึกษารายละเอียดกองทุน RMF ของกรุงศรี ได้ที่นี่)
เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี กองทุนใหม่ SSFX กับ SSF และ เกณฑ์ใหม่ RMF
สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าเราลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินของเรา การที่เราลงทุนแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมด้วยนั้น ถือเป็นสิ่งที่ได้ตามมาทีหลัง เพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนทุกครั้ง ควรมีการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมถึงศึกษารายละเอียดจากคู่มือภาษี หรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุน Plan Your Money เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียด กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องนั่นเอง
มีข้อสงสัย หรืออยากวางแผนประหยัดภาษีให้สูงสุด คุยกับ Money Mentor จาก Krungsri Plan Your Money ได้ที่เบอร์ 1572 กด 5 จ.-ศ. เวลา 9.00 - 17.00 น. หรือทางเว็บไซต์ Plan Your Money กรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลย
 
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow