Loan tips EP.8: ยืมเงินทางไลน์ใช้แทนสัญญาเงินกู้ได้นะ...รู้ยัง?

Loan tips EP.8: ยืมเงินทางไลน์ใช้แทนสัญญาเงินกู้ได้นะ...รู้ยัง?

By Personal Loan Club (ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล)

ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy)
โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสมาชิกชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล
 

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานกิจการยุติธรรม, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow