เครื่องมือคำนวณวางแผนทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 1
กรอกข้อมูลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
หนี้ทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายต่อเดือน
ขั้นตอนที่ 3
คุณมีเงินเก็บฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่ ?
ขั้นตอนที่ 4
คุณมีการกระจายความเสี่ยง หรือไม่?
ขั้นตอนที่ 5
ประกันชีวิตที่คุณมี ดีพอหรือยัง ?
ขั้นตอนที่ 6
มาดูแผนเกษียณกันเถอะ?
ขั้นตอนสุดท้าย
ระดับสุขภาพทางการเงินของคุณ
รายได้รวมทั้งปี
กรุณากรอกรายได้รวมทั้งปี กรุณากรอกรายรายได้รวมทั้งปีมากกว่า 0
อายุของคุณ
กรุณากรอกอายุให้มากกว่า 0
ยอดชำระบัตรเครดิตต่อเดือน *
กรุณากรอกยอดชำระบัตรเครดิตต่อเดือน CM016.Planyourmoney.07.lblStep02_AleartText001_Zero
ยอดผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์ต่อเดือน *
กรุณากรอกยอดผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์ต่อเดือน CM016.Planyourmoney.07.lblStep02_AleartText002_Zero
ยอดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อเดือน *
กรุณากรอกยอดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อเดือน CM016.Planyourmoney.07.lblStep02_AleartText003_Zero
ยอดผ่อนชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อเดือน *
กรุณากรอกยอดผ่อนชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อเดือน CM016.Planyourmoney.07.lblStep02_AleartText004_Zero
ยอดผ่อนชำระหนี้อื่นๆต่อเดือน *
กรุณากรอกยอดผ่อนชำระหนี้อื่นๆต่อเดือน CM016.Planyourmoney.07.lblStep02_AleartText005_Zero
หากไม่มีรายได้เลย คุณสามารถอยู่ได้กี่เดือน
กรุณากรอกข้อมูล
คุณมีการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ของ การลงทุนทั้งหมด?
กรุณากรอกข้อมูล
วงเงินคุ้มครองหากเสียชีวิต *
กรุณากรอกข้อมูล
คุณออมเงินแต่ละเดือนเท่าไหร่? *
กรุณากรอกข้อมูล
คุณมีเงินเก็บเพื่อการเกษียณอยู่เท่าไหร่? *
กรุณากรอกข้อมูล
ระดับสุขภาพทางการเงินของคุณ
ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนคำนวณจากอัตราผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแต่ละพอร์ต โดยสมมุติฐานอัตราผลตอบแทนของเงินฝากเท่ากับ 0.4% ต่อปี กองทุนรวมตราสารหนี้เท่ากับ 0.58% ต่อปี กองทุนรวมตราสารทุนเท่ากับ 8.12% ต่อปี โดยไม่ได้นำอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยมารวมคำนวน ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้นจะแปรผันตามอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขณะนั้น ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ โดยผลการคำนวณดังกล่าว เป็นเพียงประมาณการจากสมมติฐานตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ธนาคารมิได้ประกันผลที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ประการใด
การลงทุนมีความเสี่ยง ผุ้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงือนไขของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำจากเอกสารประกอบการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ | ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา, สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน | เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนตามเป้าหมายที่ผู้ลงทุนต้องการเท่านั้น ผลตอบแทนที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ | ธนาคารไม่ขอรับรองควางถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และผลลัพธ์ รวมทั้งสูตรการคำนวณต่างๆที่ปรากฎในข้อมูลนี้ | ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า