เครื่องมือวางแผนทางการเงิน

จัดพอร์ตตามสไตล์การลงทุนของคุณ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เงินฝาก *
กรุณากรอกเงินฝาก
ตราสารหนี้ *
กรุณากรอกตราสารหนี้
ประกันชีวิต *
กรุณากรอกประกัน
ตราสารทุน *
กรุณากรอกตราสารทุน
รวมเงินลงทุน
สัดส่วนการลงทุนทั้งหมด ต้องเท่ากับ 100%

ระดับความเสี่ยง :


สัดส่วนการลงทุนที่ท่านเลือก
ระดับความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ต่อปี)
ผลตอบแทนที่คาดหวัง (บาท)
สัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการลงทุน
ประมาณการอัตราผลตอบแทน(ต่อปี)*
ประมาณการผลตอบแทน(บาท)*
ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนคำนวณจากอัตราผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแต่ละพอร์ต โดยสมมุติฐานอัตราผลตอบแทนของเงินฝากเท่ากับ 0.4% ต่อปี กองทุนรวมตราสารหนี้เท่ากับ 0.58% ต่อปี กองทุนรวมตราสารทุนเท่ากับ 8.12% ต่อปี โดยไม่ได้นำอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยมารวมคำนวน ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้นจะแปรผันตามอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขณะนั้น ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ โดยผลการคำนวณดังกล่าว เป็นเพียงประมาณการจากสมมติฐานตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ธนาคารมิได้ประกันผลที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ประการใด
การลงทุนมีความเสี่ยง ผุ้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลตอบการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงือนไขของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำจากเอกสารประกอบการขายของแต่ละผลิตภัณฑ์ | ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา, สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน | เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนตามเป้าหมายที่ผู้ลงทุนต้องการเท่านั้น ผลตอบแทนที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้ | ธนาคารไม่ขอรับรองควางถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และผลลัพธ์ รวมทั้งสูตรการคำนวณต่างๆที่ปรากฎในข้อมูลนี้ | ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า