Plan your money Plan your money

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ทางธนาคารกรุงศรี Plan Your Money ร่วมกับ Krungsri Asset Management จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “โสดแสนสุข สู่อิสรภาพทางการเงิน” ณ Access Pl@ce เพลินจิต ทาวเวอร์ โดยเชิญลูกค้าคนโสดที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนกับทางธนาคาร เข้าร่วมฟังเทคนิคอย่างง่ายๆเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ จัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออม การลงทุน รวมถึงเทคนิคการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตัวเอง โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้