สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เริ่มลงทุน สร้าง wealth วัยทำงาน
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เริ่มลงทุน สร้าง wealth วัยทำงาน
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เริ่มลงทุน สร้าง wealth วัยทำงาน
 
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “เริ่มลงทุน สร้าง wealth วัยทำงาน” Krungsri Plan Your Money ณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “เริ่มลงทุน สร้าง wealth วัยทำงาน” เมื่อวันที่ 26 และ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา-เคม จำกัด โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางการเงิน และการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทุนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนการเงินการลงทุนแก่พนักงาน

Financial Seminar “Wealth Creation For White Collar” Krungsri Plan Your Money At TC Pharma-Chem Co.,Ltd
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Wealth Creation For White Collar ” on 26th and 29th November 2019 at TC Pharma-Chem Co.,Ltd. The seminar outlined personal financial management for saving plan as well as basic guideline on investment in mutual fund through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for staffs to apply to investment solutions.