สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออม ภาษีและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออม ภาษีและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออม ภาษีและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออม ภาษีและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
 

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออม ภาษีและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด 

Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “การวางแผนการออม ภาษีและบริหารหนี้สิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนออมจากการบริหารรายรับ-รายจ่าย รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการวางแผนภาษีและการบริหารหนี้สิน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและบริหารหนี้แก่พนักงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Financial Seminar “Saving & Tax Planning and Debt Management” at Hutchison Ports Thailand Co.,Ltd.

Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Saving & Tax Planning and Debt Management” on July 19th, 2018 at Hutchison Ports Thailand Co.,Ltd. In Chonburi. The seminar outline the basic cash flow management for saving plan as well as basic guideline on Tax Planning and debt management through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for implementation in daily life for white-collar and blue –collar staff.