สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออมและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออมและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออมและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออมและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
 

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนการออมและบริหารหนี้สิน” ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “การวางแผนการออมและบริหารหนี้สิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนออมจากการบริหารรายรับ-รายจ่าย รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการบริหารหนี้สิน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและบริหารหนี้แก่พนักงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Financial Seminar “Saving Plan and Debt Management” at Hutchison Ports Thailand Co.,Ltd.
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Saving Plan and Debt Management” on September 13th, 2018 at Hutchison Ports Thailand Co.,Ltd. In Chonburi. The seminar outline the basic cash flow management for saving plan as well as basic guideline on debt management through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for implementation in daily life for blue–collar staff.