สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนเกษียณ” ณ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนเกษียณ” ณ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนเกษียณ” ณ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “วางแผนเกษียณ” เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนเกษียณจากการบริหารรายรับ-รายจ่ายทั้งก่อนและหลังการเกษียณ ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ รวมถึงสร้างความเข้าใจในสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเตรียมพร้อมด้านการเงินก่อนเกษียณ

Financial Seminar “Retirement Plan” at Unicharm (Thailand) Company Limited
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic of “Retirement Planning” on April 24th, 2019 and May 3rd, 2019 at Unicharm (Thailand) Company Limited. The seminar outlined the basic cash flow management and highlighted retail banking products, which were suitable for retirement planning. The course also explained the benefits of corporate welfare in monthly salary management before retirement.