สัมมนาทางการเงิน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางการเงิน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางการเงิน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนาทางการเงิน ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” Krungsri Plan Your Money ร่วมกับ University and First Jobber segment คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางการเงิน และการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทุนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนการเงินแก่นักศึกษา

Financial Seminar “Introduction to Personal Finance & Asset Allocation” Krungsri Plan Your Money Join with University and First Jobber segment at Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Introduction to Personal Finance & Asset Allocation” on Oct 9th, 2019 at at Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University. The seminar outline personal financial management for saving plan as well as basic guideline on investment in mutual fund through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for apply to investment solutions.