สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนภาษี” ณ บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนภาษี” ณ บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
 
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “วางแผนภาษี” ณ บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “วางแผนภาษี” เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนออมจากการบริหารรายรับ-รายจ่าย รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการวางแผนภาษีผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนภาษีแก่พนักงาน

Financial Seminar “Tax Planning” at Sojitz (Thailand) Co.,Ltd.
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Tax Planning” on December 12th, 2018 at Sojitz (Thailand) Co.,Ltd. The seminar outline the basic cash flow management for saving plan as well as basic guideline on Tax Planning through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for implementation in daily life for white-collar staffs.