สัมมนาทางการเงิน ณ บริษัท สมาร์ทอินชัวร์ จำกัด

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “เริ่มลงทุน สร้าง wealth วัยทำงาน” ณ บริษัท สมาร์ทอินชัวร์ จำกัด
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “เริ่มลงทุน สร้าง wealth วัยทำงาน” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 ณ บริษัท สมาร์ทอินชัวร์ จำกัด โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางการเงิน และการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทุนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนการเงินการลงทุนแก่พนักงาน

Financial Seminar “Wealth Creation For Salary Employees” At SMARTINSURE Co.,Ltd
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Wealth Creation For Students” on 4th February 2020 at SMARTINSURE Co.,Ltd. The seminar outlined personal financial management for saving plan as well as basic guideline on investment in mutual fund through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for staffs to apply to investment solutions.