สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “ชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน” ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “ชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน” ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “ชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน” ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตดีมีได้ ด้วยวินัยทางการเงิน” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนออมจากการบริหารรายรับ-รายจ่าย รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการวางแผนภาษีและการบริหารหนี้สิน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและบริหารหนี้แก่พนักงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Financial Seminar “Good Life Through Financial Discipline” at Demco Public Company Limited
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Good Life Through Financial Discipline” on October 26th, 2018 at Demco Public Company Limited, Pathumthani. The seminar outline the basic cash flow management for saving plan as well as basic guideline on Tax Planning and debt management through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for implementation in daily life for white-collar and blue –collar staff.