สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “รอบรู้รอบด้านเรื่องการเงิน” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนออมจากการบริหารรายรับ-รายจ่าย รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการบริหารหนี้สิน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินเดือนและเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและบริหารหนี้แก่พนักงานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Financial Seminar “Finance is All Around” at Ayudhya Capital Services Company Limited
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Finance is All Around” on April 19th, 2019 at Ayudhya Capital Services Company Limited. The seminar outline the basic cash flow management for saving plan as well as basic guideline on debt management through retail banking products. Furthermore, the Bank provided a small workshop for implementation in daily life for white–collar staff.