สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “การวางแผนการเงิน สำหรับนักศึกษาจบใหม่”
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “การวางแผนการเงิน สำหรับนักศึกษาจบใหม่”
 
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ "การวางแผนการเงิน สำหรับนักศึกษาจบใหม่"
Krungsri Plan Your Money ร่วมกับ University and First Jobber segment วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงินออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “การวางแผนการเงิน สำหรับนักศึกษาจบใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางการเงิน และการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มทักษะด้านการวางแผนการเงินแก่นักศึกษา

Financial Seminar “Financial Planning For Students @ Prince of Songkla University”
Krungsri Plan Your Money in association University and First Jobber segment
Krungsri Plan Your Money organized an online financial seminar under the topic “Financial Planning For Students” on May 15th, 2019. The seminar outlined personal financial management for saving plan as well as basic guideline on investment in mutual fund through retail banking products