สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สัมมนาทางการเงินหัวข้อ เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สัมมนาทางการเงินหัวข้อ “เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
Krungsri Plan Your Money จัดสัมมนาทางการเงิน ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ให้ครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมุ่งเน้นสอนแนวทางด้านการวางแผนภาษี การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี SSF RMF ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ

Financial Seminar “Change Taxes for Future Saving” at Assumption College Thonburi
Krungsri Plan Your Money organized a financial seminar under the topic “Change Taxes for Future Saving” on October 9th, 2020 for teachers and employees at Assumption College Thonburi. The seminar outlined Tax planning with SSF RMF as well as guideline on saving plan through retail banking products.