การลงทะเบียนสมัครบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay)

1. จะลงทะเบียนผูกบัญชี เพื่อใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ต้องทําอย่างไรบ้าง

บุคคลทั่วไปสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด เช่น Krungsri ATM / Krungsri Online / KMA / Krungsri Biz Online / สาขาของธนาคาร โดยมีเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด เช่น

ช่องทาง Krungsri ATM
1. บัตร ATM และรหัสผ่าน (PIN)
2. หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี

ช่องทาง Krungsri Online/KMA/Krungsri Biz Online
1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password)
2. หมายเลขบัตรประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี

ช่องทางสาขาของธนาคาร
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี
 • ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้นำใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนที่ระบุชื่อเจ้าของหมายเลข โทรศัพท์มือถือเดือนล่าสุด หรือ ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตร และ เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือต้องมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชีมาแสดงตามแต่กรณี เช่น ทะเบียนสมรส, ใบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางดังนี้
 1. Krungsri ATM
 2. Krungsri Online
 3. KMA
 4. Krungsri Biz Online
 5. สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

3. ต้องรีบมาลงทะเบียนหรือไม่ ไม่ต้องลงทะเบียนได้หรือไม่

การลงทะเบียนใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ แต่ควรเริ่มทยอยลงทะเบียนตามความต้องการใช้งาน โดยรัฐบาลมีแนวคิดการจ่ายเงินสวัสดิการและการคืนภาษีต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผ่านเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้นผู้ที่จะรับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลควรเริ่มทยอยมาลงทะเบียนบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) โดยผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับหมายเลขประจำตัวประชาชน

4. การลงทะเบียนบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน หรือสมัครบริการ

5. สามารถผูกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้กี่บัญชี

 • หมายเลขบัตรประชาชนผูกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทั้งหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 3 เลขหมาย

6. บัญชีประเภทใดที่สามารถสมัครใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ได้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย, บุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีในนาม "ร้านค้า...." หรือ "ร้านค้า.... โดย..." ที่เป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว และ บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท ซึ่งบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถสมัครผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

ยกเว้น
 1. บัญชีร่วม (และ/หรือ)
 2. บัญชี “ เพื่อ / โดย ” เช่น บัญชีผู้เยาว์ โดย บิดามารดา หรือ บัญชีบิดามารดา เพื่อผู้เยาว์ หรือ บัญชีนายจ้าง เพื่อลูกจ้าง หรือ บัญชีลูกจ้างเพื่อนายจ้าง เป็นต้น

7. หากมีการลงทะเบียนใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่บัญชี หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ จะมีค่าใช้จ่ายหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

สามารถเปลี่ยนแปลง และยกเลิกการผูกบัญชีได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ และไม่มีค่าใช้จ่าย

8. ถ้าบัญชีที่สมัครใช้บริการมีการปิดบัญชีหรือถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการอย่างไร

หากบัญชีปิดหรือถูกยกเลิก จะส่งผลให้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากต้องการใช้บริการใหม่ต้องมีการสมัครใหม่

9. ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ กับธนาคารอื่นแล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนมาสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารต้นทางที่ลูกค้าสมัครบริการเพื่อทำการยกเลิกบริการ จากนั้นจึงจะสมัครใช้บริการ กรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ได้

10. บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ปลอดภัยหรือไม่

บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่าง ๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

11. ถ้าลงทะเบียนบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ไปแล้ว ต่อมามีการย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ โดยยังใช้หมายเลขเดิมหรือหากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่ ต้องทำอย่างไร

ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากหรือการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) แต่อย่างใด

12. หากเลิกใช้/ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้วหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ จะต้องทำอย่างไร

ขอให้ท่านแจ้งยกเลิกการผูกบัญชีให้ธนาคารรับทราบเพื่อธนาคารทำการยกเลิกผูกบัญชีในระบบโดยเร็วพร้อมกับลงทะเบียนเพื่อผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่นั้นกับบัญชีเงินฝากของท่านอีกครั้งหนึ่ง

13. สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (Prepaid) ได้หรือไม่

หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านสามารถนำมาลงทะเบียนได้

14. จะรู้ได้ไงว่าเบอร์มือถือลงทะเบียนกับค่ายโทรศัพท์มือถือด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของตัวเองหรือไม่?

สามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง แค่กด *179*หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก#(ไม่เว้นวรรค) และกดโทรออก ระบบจะตอบกลับว่าเบอร์มือถือเบอร์นั้นได้จดทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของเราที่พิมพ์ลงไปหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกัน จะต้องแก้ไขการจดทะเบียนที่ศูนย์บริการของค่ายโทรศัพท์มือถือก่อนลงทะเบียนพร้อมเพย์

15. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในต่างประเทศ สามารถสมัครใช้บริการได้หรือไม่

ไม่ได้

16. สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขได้ด้วยการส่งรหัส OTP (One Time Password) ผ่านทาง SMS

17. บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถลงทะเบียนใช้ บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ได้หรือไม่

บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถลงทะเบียนใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ได้

18. ถ้าผู้ใช้บริการยังไม่เปลี่ยนบัตรเดบิต/บัตร ATM จากบัตรแบบแถบแม่เหล็กเป็นแบบชิปการ์ดจะสามารถใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ได้หรือไม่

สามารถใช้บริการได้

19. หากผู้ใช้บริการได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือกับ บริการ Mobile App ของธนาคาร หรือ Mobile Banking ของธนาคารไหนแล้ว จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) อีกหรือไม่

จำเป็น ถ้าต้องการใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ ก็ต้องทำการลงทะเบียนใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) ด้วย เนื่องจาก Mobile App และ Mobile Banking เป็นคนละบริการกับการลงทะเบียนผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบัญชีในบริการพร้อมเพย์

20. ถ้ายกเลิกบริการแล้วสามารถกลับมาสมัครใช้บริการได้อีกหรือไม่

ได้

21. ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทำอย่างไร

การลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ สามารถลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวได้

22. ถ้าลงทะเบียนกรุงศรี พร้อมเพย์ จะถูกหน่วยงานรัฐหักเงินอัตโนมัติหรือไม่

ไม่ได้ เพราะบริการพร้อมเพย์ใช้รับเงินอย่างเดียว ถ้าจะถอนหรือนำเงินออกต้องทำตามขั้นตอนการถอนปกติ

23. ถ้าต้องรับเงินจากรัฐ จำเป็นต้องผูกพร้อมเพย์กับธนาคารของรัฐเท่านั้น ใช่หรือไม่

ไม่จำเป็น เงินจากภาครัฐสามารถโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารไหนก็ได้ ทั้งเงินคืนภาษี เงินประกันสังคม เงินบำนาญ ฯลฯ ก็ถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

24. การสมัครใช้บริการสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นหรือตัวแทนมาสมัครแทนได้หรือไม่

ไม่ได้ เจ้าของบัญชีจะต้องมาลงทะเบียนสมัครใช้บริการด้วยตนเอง

25. การสมัครใช้บริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) มีการกำหนดอายุขั้นต่ำ ของผู้สมัครหรือไม่

ไม่มีกำหนดอายุขั้นต่ำ ลูกค้าที่มีบัญชีเป็นของตนเองและเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครบริการ สามารถสมัครใช้บริการได้ทุกคน

26. เมื่อมีบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay) แล้ว จะสามารถใช้ธุรกรรมการโอนเงินแบบเดิมของธนาคารได้หรือไม่

สามารถใช้ได้ตามปกติ

27. หากลูกค้าจำไม่ได้ว่าเคยลงทะเบียน ลูกค้าต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง Krungsri ATM, Krungsri Online และ KMA หรือ โทรสอบถามได้ที่ Krungsri Call Center 1572

28. ลูกค้าสามารถยกเลิกลงทะเบียนบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ช่องทางสาขาของธนาคาร ทุกสาขา
กรุงศรีพร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)