สะดวก ปลอดภัย รับเงินได้ทันที
ผ่าน Krungsri Business PromptPay
รับง่าย จ่ายสะดวก ใช้เพียงเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
รับเงินคืนภาษีง่าย สบายใจ กรมสรรพากรส่งเงินตรงเข้าบัญชีได้ทันที
ประหยัด ด้วยค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกลง
ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
+
เลขบัญชีกรุงศรี
+
ช่องทางการลงทะเบียน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
 
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 
 
เอกสารการสมัครเพิ่มเติม
แบบฟอร์มลงทะเบียนกรุงศรีพร้อมเพย์ นิติบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
สมัครใช้งาน
ข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ Krungsri PromptPay
 • สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝากที่ใช้ลงทะเบียนต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน และต้องไม่ใช่บัญชีร่วม
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ และอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2626 2626 วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 8.30 – 17.30 น.
แบบฟอร์ม/เอกสารการสมัคร
แบบฟอร์ม เอกสารการสมัคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการและอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัครใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
บริษัทจำกัด /บริษัท จำกัด(มหาชน) 
 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัครใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3)
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
สหกรณ์ สหพันธ์เกษตร ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 • สำเนาหนังสือข้อบังคับของสหกรณ์ สหพันธ์เกษตร
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์
 • รายชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ สหพันธ์เกษตรที่ยื่นแสดงไว้กับนายทะเบียน
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
มูลนิธิ 
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามมูลนิธิ
 • รายชื่อของคณะกรรมการมูลนิธิที่ยื่นแสดงไว้กับนายทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัครใช้บริการ
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
สมาคม 
 • สำเนาใบอนุญาติจัดตั้งสมาคม
 • สำเนารายชื่อคณะกรรมการสมาคมที่ได้ยื่นแสดงไว้กับนายทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามสมาคม
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอ านาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
ส่วนงานราชการองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
 • สำเนาพระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (สำเนาเอกสาร เฉพาะบทบัญญัติกฎหมายมาตราที่ให้จัดตั้ง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
คำถาม - คำตอบ
บริการพร้อมเพย์ปลอดภัยหรือไม่ ? 
บริการพร้อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์นิติบุคคลมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
กรุงศรีเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อใด ? 
กรุงศรีเปิดให้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์นิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 โดยการผูกบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ลงทะเบียนกรุงศรีพร้อมเพย์นิติบุคคลผ่านช่องทางใด ? 
สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารและผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของท่าน (Relationship Manager)
ใช้หมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนได้หรือไม่ ? 
ไม่ได้
ลูกค้านิติบุคคลสามารถลงทะเบียนผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักกับบัญชีเงินฝากได้กี่บัญชี ?  
สามารถผูกบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน กับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มีเพียงหมายเลขเดียว
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2626 2626
© 2563 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)