กรุงศรีพร้อมเพย์
พร้อมฟรี สำหรับนิติบุคคล
ให้ SME โอนฟรี ไม่จำกัด
ผูกพร้อมเพย์ นิติบุคคล กับบัญชีกรุงศรี ธุรกิจคุณก็ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินได้ไม่จำกัด
เมื่อโอนเงินผ่าน Krungsri Biz Online และ Krungsri CashLink
 
โอนเงินภายในธนาคารกรุงศรี Direct Credit
ฟรี
โอนเงินภายในธนาคารกรุงศรี Direct Credit
โอนเงินต่างธนาคาร SMART Credit
ฟรี
โอนเงินต่างธนาคาร SMART Credit
โอนจ่ายเงินเดือน Payroll
ฟรี
โอนจ่ายเงินเดือน Payroll
แม้บัญชีผู้รับโอนปลายทางไม่ได้เป็นบัญชีพร้อมเพย์ / โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันได้ทุกบัญชีที่มีอยู่กับกรุงศรี รับสิทธิโอนฟรีถึง 30 มิ.ย. 61
ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) และค่าติดตั้งระบบ Krungsri CashLink
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกรุงศรี พร้อมเพย์ และสมัครใช้บริการ Krungsri CashLink ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 30 ก.ย. 60
ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้
ติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของท่าน หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
ลงทะเบียนวันนี้ - 30 ก.ย. 60
เงื่อนไขเกี่ยวกับโปรโมชั่น
รายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ 
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้โอนที่เป็นลูกค้า SME ประเภทนิติบุคคลของธนาคารที่ผูกบัญชีกรุงศรี พร้อมเพย์ ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 60 และทำรายการโอนเงิน Direct Credit / โอนเงินต่างธนาคาร (SMART Credit) / โอนจ่ายเงินเดือน (Payroll) ผ่านช่องทาง Krungsri Biz Online หรือ Krungsri CashLink เท่านั้น
 • รับสิทธิโอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ผู้โอนได้รับการยืนยันสิทธิจากธนาคารจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61
 • สิทธิโอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมใช้ได้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้โอนทุกบัญชีที่มีอยู่กับธนาคาร และมีการทำรายการโอนเงินตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้โอนที่มีบัญชีกรุงศรี พร้อมเพย์ และสมัครใช้บริการ Krungsri CashLink ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 30 ก.ย. 60 จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะปีแรก) และค่าติดตั้งระบบบริการ Krungsri CashLink
 • สามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดในแต่ละช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด
 • การโอนเงินต่างธนาคาร (SMART Credit) ผ่านช่องทาง Krungsri Biz Online ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมโอนเงินในอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้โอนก่อน และธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมที่หักไว้ดังกล่าวให้แก่ผู้โอน โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้โอนที่ธนาคารทำการหักเงิน ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้โอนทำรายการโอนเงิน ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้โอนที่ยังคงมีบัญชีกรุงศรี พร้อมเพย์ อยู่ในวันที่ธนาคารทำการคืนเงินเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้โอนยกเลิกบัญชีกรุงศรี พร้อมเพย์ ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 61 ให้ถือว่าสิทธิโอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นอันสิ้นสุดลง หลังจากนั้นธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินตามประกาศของธนาคารหรือตามที่เรียกเก็บจากผู้โอน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ถามตอบเกี่ยวกับโปรโมชั่น
1. ทำอย่างไรจึงจะได้สิทธิโอนฟรี ตามแคมเปญ กรุงศรี พร้อมเพย์ พร้อมฟรี สำหรับนิติบุคคล ? 
1) มีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับกรุงศรี (หากยังไม่มี ต้องเปิดก่อน)
2) ลงทะเบียน Krungsri Business PromptPay ภายใน 30 กันยายน 2560
3) สมัครใช้บริการช่องทาง Krungsri Biz Online หรือ Krungsri CashLink
2. จะสมัครแคมเปญ กรุงศรี พร้อมเพย์ พร้อมฟรี สำหรับนิติบุคคล ต้องกรอกใบสมัครแคมเปญหรือไม่ ? 
 • ไม่ต้องกรอกใบสมัครใดๆ เพียงแค่ทำตามคำตอบของคำถามข้อที่ 1 ข้างต้น ลูกค้าจะได้สิทธิ์ในแคมเปญ โดยจะเริ่มโอนฟรีได้หลังจากเจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันการเปิดใช้งานระบบสำเร็จกับลูกค้าก่อน
3. สิทธิการโอนฟรีในแคมเปญ ใช้ได้กับทุกช่องทางหรือไม่ ? 
 • เฉพาะช่องทาง Krungsri Biz Online (KBOL) และช่องทาง Krungsri CashLink เท่านั้น
4. สิทธิการโอนฟรีในแคมเปญ คือฟรีอะไรบ้าง ? 
สิทธิพิเศษโอนฟรีสำหรับผู้โอนที่เป็นลูกค้า SME ประเภทนิติบุคคลของธนาคารที่ผูกบัญชีกรุงศรี พร้อมเพย์ ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 60 และทำรายการโอนเงิน Direct Credit / โอนเงินต่างธนาคาร (SMART Credit) / โอนจ่ายเงินเดือน (Payroll) ผ่านช่องทาง Krungsri Biz Online หรือ Krungsri CashLink เท่านั้น
5. หากมีบัญชีกับธนาคารกรุงศรีมากกว่า 1 บัญชี จะได้สิทธิโอนฟรีจากทุกๆบัญชีหรือเฉพาะบัญชีที่ผูก PromptPay ? 
 • โอนจากบัญชีใดก็ได้ หากเป็นบัญชีที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารซึ่งเปิดภายใต้เลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวกัน ก็จะได้สิทธิ์ฟรีค่าธรรมการโอน
6. เมื่อไรจะเริ่มโอนฟรีได้ และ สิทธิการโอนฟรี ยาวนานแค่ไหน ?  
 • หลังการลงทะเบียน Krungsri Business PromptPay สำเร็จ และเปิดใช้งาน Krungsri Biz Online และ/หรือ Krungsri CashLink สำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันว่าการเปิดใช้งานสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะโอนฟรีได้ตั้งแต่วันนั้นและโอนฟรี ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2561
7. หากพ้นระยะเวลาแคมเปญ จะคิดค่าบริการอย่างไร ?  
 • กรณีโอนเงิน SMART เสียค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
 • กรณีโอนเงิน Direct Credit และ บัญชีเงินเดือน เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติ ของ KBOL และ Cash Link
 • กรณีโอนไปยังบัญชีผู้รับที่ผูกพร้อมเพย์ เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราดังนี้ (กรุณาติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากธนาคารกรุงศรี ตารางด้านล่างเป็นราคาที่แนะนำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น)
ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมต่อรายการ 10 บาท
มากกว่า 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมต่อรายการ 15 บาท
8. ลูกค้าที่จดทะเบียน Krungsri Business PromptPay ไปก่อนที่จะมีแคมเปญ จะได้สิทธิ์ในแคมเปญหรือไม่ ?  
ได้สิทธิเช่นกัน
 • หากเป็นลูกค้าเดิม Krungsri Biz Online อยู่แล้วสามารถเริ่มต้นการโอนฟรีได้ โดยจะมีการส่ง SMS เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์
 • หากเป็นลูกค้าเดิม Krungsri CashLink อยู่แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันการเปิดใช้งานก่อน จึงจะเริ่มต้นการโอนฟรีได้
 • หากยังไม่มี Krungsri Biz Online หรือ Krungsri CashLink ลูกค้าจะต้องทำการสมัครใช้บริการช่องทางดังกล่าวนี้ก่อน
 
การผูกบัญชีสำหรับนิติบุคคล
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
*เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหนึ่งหมายเลขสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แล้ววันนี้
ติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของท่าน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
เงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝากที่ใช้ลงทะเบียนต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันและต้องไม่ใช่บัญชีร่วม
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ และอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
แบบฟอร์ม/เอกสารการสมัคร
แบบฟอร์ม เอกสารการสมัคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการและอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัครใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
บริษัทจำกัด /บริษัท จำกัด(มหาชน) 
 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัครใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3)
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
สหกรณ์ สหพันธ์เกษตร ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 • สำเนาหนังสือข้อบังคับของสหกรณ์ สหพันธ์เกษตร
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามสหกรณ์
 • รายชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ สหพันธ์เกษตรที่ยื่นแสดงไว้กับนายทะเบียน
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
มูลนิธิ 
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามมูลนิธิ
 • รายชื่อของคณะกรรมการมูลนิธิที่ยื่นแสดงไว้กับนายทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสมัครใช้บริการ
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
สมาคม 
 • สำเนาใบอนุญาติจัดตั้งสมาคม
 • สำเนารายชื่อคณะกรรมการสมาคมที่ได้ยื่นแสดงไว้กับนายทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามสมาคม
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอ านาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
ส่วนงานราชการองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
 • สำเนาพระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (สำเนาเอกสาร เฉพาะบทบัญญัติกฎหมายมาตราที่ให้จัดตั้ง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
กรณีบุคคลสัญชาติไทย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
2) สำนาใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลต่างชาติ
1) สำเนาหนังสือเดินทาง
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
คำถาม - คำตอบ
บริการพร้อมเพย์ปลอดภัยหรือไม่ ? 
บริการพร้อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์นิติบุคคลมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
กรุงศรีเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อใด ? 
กรุงศรีเปิดให้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์นิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 โดยการผูกบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ลงทะเบียนกรุงศรีพร้อมเพย์นิติบุคคลผ่านช่องทางใด ? 
สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารและผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของท่าน (Relationship Manager)
ใช้หมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนได้หรือไม่ ? 
ไม่ได้
ลูกค้านิติบุคคลสามารถลงทะเบียนผูกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักกับบัญชีเงินฝากได้กี่บัญชี ?  
สามารถผูกบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน กับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เนื่องจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มีเพียงหมายเลขเดียว
สอบถามเพิ่มเติม โทร 1572
© 2559 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)