หน้าหลัก Plearn เพลิน > Guru Financial > Financial > สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้
0 Share
0

ด้วยสถานการณ์ของการประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง “โควิด-19” ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ แทบทั้งประเทศ ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ลูกจ้าง โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่ถูกสั่งปิดหรือจำกัดเวลาเปิดทำการ ทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในสถานะ “ว่างงาน” ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือผู้ประกันตนเอง ก็มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยเช่นกัน

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้

"เงื่อนไข" ของผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย
 • ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 • หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง
 • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน 

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน
 • ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
และยังมีมาตรการขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. - พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน
 • งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
 • งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

ก่อนอื่นต้องตรวจสอบการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งเงื่อนไขคือจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน เช่น หากว่างงานในเดือนเมษายน 2563 ต้องนับระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานคือ เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปในช่วง เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2563 จากนั้นสามารถไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านภายใน 30 วัน เพื่อแสดงสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพราะหากไปช้ากว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนั่นเอง

แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยความที่ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เพราะจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิด-19 คุณสามารถขึ้นทะเบียนแบบออนไลน์ง่าย ๆ ตามขั้นตอนนี้เลย
 • เข้าเว็บไซต์ของ กรมการจัดหางาน (empui.doe.go.th)
 • “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 • ทำตาม 4 ขั้นตอนให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป  
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน  
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว  
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกลงทะเบียน
 • ผู้ประกันตนฯ จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้
 • พิมพ์เอกสาร ดังนี้
  • ใบนัดรายงานตัว
  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีว่างงานที่คุณควรรู้
จากนั้นนำเอกสารไปยื่นที่สำนักประกันสังคม ดังนี้
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน
ทั้งนี้ การพิจารณาการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออก จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง
 
ช่องทางในการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานมีดังนี้
 1. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ
 2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ
 3. ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา
 4. ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด
 5. ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด
และสามารถสอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา:
bangkokbiznews.com
Powered By