ลดภาษีง่ายๆ ใน 3 นาที

ลดหย่อนภาษีได้มากกว่า ด้วยเครื่องคำนวณที่ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ขั้นตอนที่ 1
เช็ครายได้ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เช็คกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขั้นตอนที่ 3
เช็คสถานภาพของคุณ
ขั้นตอนที่ 4
ภาระรับผิดชอบที่คุณมี
ขั้นตอนที่ 5
ประกันสังคม
ขั้นตอนที่ 6
การประกันภัย
ขั้นตอนที่ 7
กองทุน LTF
ขั้นตอนที่ 8
กองทุน RMF
ขั้นตอนที่ 9
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ขั้นตอนที่ 10
เช็คภาษี
ขั้นตอนที่ 11
เช็คยอดบริจาค
ขั้นตอนสุดท้าย
ผลสรุปของคุณ
คุณมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่?
Baht
คุณมีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นอื่นๆเท่าไหร่?
Baht
คุณได้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเปล่า?
แล้วคุณลงทุนไปเท่าไหร่?
Baht
สถานภาพของคุณ
แล้วคู่สมรสของคุณมีรายได้หรือไม่?
คุณมี พ่อ-แม่, ลูก หรือผู้พิการที่อยู่ในการดูแล
และรับผิดชอบของคุณหรือไม่?
ดูแลพ่อ-แม่
พ่อ-แม่ของคุณ
พ่อ-แม่ของคู่สมรส
ดูแลลูก
ยังไม่เข้าเรียน
เรียนอยู่ในประเทศ
เรียนอยู่ต่างประเทศ
ดูแลผู้พิการ
ผู้พิการ/ บุคคล
ไร้ความสามารถ
คุณจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปเท่าไหร่?
Baht
ปีนี้คุณจ่ายเงินค่าประกันภัยหรือเปล่า?
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันชีวิตของคุณ
Baht
เบี้ยประกันชีวิตบำนาญของคุณ
Baht
เบี้ยประกันของพ่อ-แม่คู่สมรสของคุณ
Baht
ปีนี้คุณได้ลงทุนในกองทุน LTF บ้างหรือไม่?
แล้วคุณลงทุนไปเท่าไหร่?
Baht
ลดหย่อนได้สูงสุด 15% แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ในปีนี้คุณได้ลงทุนในกองทุน RMF บ้างหรือไม่?
แล้วคุณลงทุนไปเท่าไหร่?
Baht
ลดหย่อนได้สูงสุด 15% แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสม
เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ในปีนี้คุณจ่ายดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่?
แล้วคุณจ่ายไปเท่าไหร่?
Baht
ไม่เกิน 100,000 บาท
คุณได้รับการลดหย่อนภาษีอื่นๆ อีกหรือไม่
Baht
ในปีนี้คุณได้บริจาคเงินบ้างหรือไม่?
คุณบริจาคเพื่อการศึกษาไปเท่าไหร่?
Baht
ลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% จากเงินได้สุทธิ
แล้วการบริจาคอื่นๆ อีกเท่าไหร่?
Baht
ไม่เกิน 10% จากรายได้ทั้งหมด
ภาษีที่คุณต้องจ่าย
0.00 บาท
รายละเอียด
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี ภาษีสะสมของแต่ละขั้น ภาษีที่ต้องชำระ
- 150,000 0% - 0
150,001 300,000 5% 7,500 0
300,001 500,000 10% 20,000 0
500,001 750,000 15% 37,500 0
750,001 1,000,000 20% 50,000 0
1,000,001 2,000,000 25% 250,000 0
2,000,001 4,000,000 30% 600,000 0
4,000,001 ไม่จำกัด 35% 0
ผลรวม 0
อัตราภาษีของคุณอยู่ที่
0.00%
ภาษีที่คุณจ่ายคิดเป็น 0.0% ของรายได้ทั้งหมด
คุณลดภาษีไปได้
0.00 บาท
แต่...คุณสามารถลดได้อีกถึง
0.00 บาท
ประหยัดได้ 0.0 บาท โดยการปรับเปลี่ยนการลงทุนของคุณ
ผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนการลงทุน
LTF เพิ่มได้อีก 40,000
RMF ยังลดได้อีก 30,000
ประกันชีวิต เพิ่มได้อีก 20,000
ประกันชีวิตบำนาญ ยังลดได้อีก 50,000
บริจาคเพื่อการศึกษา เพิ่มได้อีก 10,000
การบริจาคอื่นๆ เพิ่มได้อีก 15,000
เงินลงทุนเพื่อลดหย่อน
  • ลงทุนเพิ่มได้อีก
  • ลงทุนไปแล้ว
หากคุณปรับแผนการลงทุนเพิ่มเติมตามแผนข้างต้น
คุณจะสามารถลดภาษีที่ต้องจ่ายได้ถึง 0.0 บาท
หมายเหตุ
• เงินบริจาคเกี่ยวกับการศึกษาหักได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหัก A, B และ C และเงินบริจาคอื่นๆหักได้ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหัก A, B, C และเงินบริจาคการศึกษา
• เงินสะสมรวมใน กองทุนรวม RMF ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
• ค่าประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกินไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน สองแสนบาท และวงเงินเบี้ยประกันชีวิตหนึ่งแสนบาทแรกที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนเพิ่มที่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญได้
คำเตือน
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเป็นแนวทางในการคำนวณภาษีเบื้องต้นเท่านั้น โดยธนาคารไม่ขอรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และผลลัพธ์ รวมทั้งสูตรการคำนวณต่างๆที่ปรากฎในข้อมูลนี้ • ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้เพื่อยืนยันในการยื่นภาษีได้ • ขอให้ผู้สนใจศึกษากฎระเบียบหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากคู่มือภาษีหรือเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อขอคำปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการเงิน โทร. 1572 กด 5
Follow us on
X