ไปหน้า Krungsri.com
ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษา
กดนัด
กดนัด

เครื่องมือวางแผนทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 1
เช็ครายได้ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เช็คกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขั้นตอนที่ 3
เช็คสถานภาพของคุณ
ขั้นตอนสุดท้าย
ผลสรุปของคุณ
คุณมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่?*
Baht
คุณมีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นอื่นๆเท่าไหร่? *
ดูรายละเอียดที่สรรพากรคลิก
Baht
คุณได้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเปล่า?
แล้วคุณลงทุนไปเท่าไหร่? *
Baht
สถานภาพของคุณ
แล้วคู่สมรสของคุณมีรายได้หรือไม่?
ภาระรับผิดชอบที่คุณมี?
พ่อ-แม่ของคุณ
พ่อ-แม่ของคู่สมรส
ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี
ผู้พิการ/ บุคคลไร้ความสามารถ
คุณจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปเท่าไหร่? *
Baht
ปีนี้คุณจ่ายเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่?
เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป
Baht
เบี้ยประกันชีวิตบำนาญของคุณ
Baht
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
Baht
ปีนี้คุณได้ลงทุนในกองทุน LTF บ้างหรือไม่?
แล้วคุณลงทุนไปเท่าไหร่? *
Baht
ในปีนี้คุณได้ลงทุนในกองทุน RMF บ้างหรือไม่?
แล้วคุณลงทุนไปเท่าไหร่? *
Baht
ในปีนี้คุณจ่ายดอกเบี้ยจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่?
แล้วคุณจ่ายไปเท่าไหร่? *
Baht
คุณได้รับการลดหย่อนภาษีอื่นๆ อีกหรือไม่ *
Baht
ในปีนี้คุณได้บริจาคเงินบ้างหรือไม่?
คุณบริจาคเพื่อการศึกษาไปเท่าไหร่? *
Baht
แล้วการบริจาคอื่นๆ อีกเท่าไหร่? *
Baht
ภาษีที่คุณต้องจ่าย
0.00 บาท
รายละเอียด
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี ภาษีสะสมของแต่ละขั้น ภาษีที่ต้องชำระ
- 150,000 0% - 0
150,001 300,000 5% 7,500 0
300,001 500,000 10% 20,000 0
500,001 750,000 15% 37,500 0
750,001 1,000,000 20% 50,000 0
1,000,001 2,000,000 25% 250,000 0
2,000,001 5,000,000 30% 900,000 0
5,000,001 ไม่จำกัด 35% 0
ผลรวม 0
อัตราภาษีของคุณอยู่ที่
0.00%
ภาษีที่คุณจ่ายคิดเป็น 0.0% ของรายได้ทั้งหมด
คุณลดภาษีไปได้
0.00 บาท
เงินลงทุนเพื่อลดหย่อน
  • ลงทุนเพิ่มได้อีก
  • ลงทุนไปแล้ว
คุณจะสามารถลดภาษีที่ต้องจ่ายได้ถึง 0.0 บาท
หมายเหตุ
• เงินบริจาคเกี่ยวกับการศึกษาหักได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหัก A, B และ C และเงินบริจาคอื่นๆหักได้ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหัก A, B, C และเงินบริจาคการศึกษา
• เงินสะสมรวมใน กองทุนรวม RMF ประกันชีวิตแบบบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
• ค่าประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกินไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน สองแสนบาท และวงเงินเบี้ยประกันชีวิตหนึ่งแสนบาทแรกที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนเพิ่มที่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญได้
คำเตือน
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเป็นแนวทางในการคำนวณภาษีเบื้องต้นเท่านั้น โดยธนาคารไม่ขอรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และผลลัพธ์ รวมทั้งสูตรการคำนวณต่างๆที่ปรากฎในข้อมูลนี้ • ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้เพื่อยืนยันในการยื่นภาษีได้ • ขอให้ผู้สนใจศึกษากฎระเบียบหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากคู่มือภาษีหรือเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล รวมทั้งสูตรการคำนวณนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

X