ท่านกำลังจะออกจากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") และเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทผู้รับประกันภัย") ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันภัยใบอนุญาตเลขที่ ว00015/2545 เป็นเพียงผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น ขอให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกำหนดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขของแผนประกันภัยก่อนตกลงตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง