กองทุนรวม > เริ่มต้นลงทุน > รู้จักกองทุน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ มีเป้าหมายทางการเงินและต้องการลงทุน แต่

... ไม่มีเวลาติดตามภาวะตลาด
... ไม่มีประสบการณ์ลงทุน
... ไม่มั่นใจจะลงทุนด้วยตนเอง
... ไม่มีเงินก้อน

ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้ “กองทุนรวม” (Mutual Fund) น่าจะเป็นทางเลือกการลงทุนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นและต่อยอดความมั่งคั่งสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้
 

กองทุนรวมคืออะไร ? *

“กองทุนรวม” คือ การระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ผู้ทำหน้าที่ระดมเงินทุนจะนำกองทุนไปจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และนำเงินกองทุนนั้นไปลงทุนตามนโยบายตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
01
ระดมเงิน
จากนักลงทุน
มากองรวมกัน
(เงินกองทุน)
เงินกองทุน
02
บลจ. นำเงินกองทุน
ไปจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลที่บริหารโดย
ผู้จัดการกองทุน
บลจ. นำเงินกองทุนไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
03
ผู้จัดการกองทุน
นำเงินไปลงทุนใน
แต่ละสินทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้จัดการกองทุนนำเงินไปลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

นักลงทุนแต่ละรายจะได้รับจัดสรร “หน่วยลงทุน” เพื่อแสดงสถานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป ดังนั้น ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมจึงถูกเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุน”

กองทุนรวมที่เสนอขายครั้งแรก (Initial Public Offering – IPO) จะมีราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มต้นที่ 10 บาท เมื่อ บลจ. นำเงินกองทุนไปบริหารตามนโยบายการลงทุนแล้วเกิดผลตอบแทนขึ้น บลจ.จะจัดสรรผลตอบแทนนั้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยที่มีอยู่ มูลค่าหน่วยลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากมูลค่าเริ่มต้น ขึ้นกับการบริหารของ บลจ.ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

*แหล่งที่มาของข้อมูล : ห้องเรียนนักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/set/education/main.do)

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม

มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงิน
มีมืออาชีพที่เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกคอยบริหารจัดการให้ สร้างความมั่นใจและลดภาระให้กับผู้ลงทุน
สามารถกระจายการลงทุนได้ โดยใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ลงทุนในการติดตามการลงทุน จากข้อมูลและรายงานสถานการณ์ลงทุนที่ บลจ. จัดให้สม่ำเสมอ
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับ LTF / RMF ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด
เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้หรือสำหรับการลงทุนระยะสั้นๆ โดยทั่วไปให้ผลตอบแทนที่ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
และผลตอบแทนที่ได้ ก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ของภาคเอกชน ผลตอบแทนที่กองทุนได้ร้บจากการลงทุนส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย และอาจมีส่วนต่างของราคาต้นทุนของตราสารหนี้ที่ลงทุนกับราคาตลาดที่มีการคำนวณทุกวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนได้ ต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ คาดหวังความสม่ำเสมอของผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ราคาของกองทุนตราสารหนี้อาจมีความผันผวนได้ตามภาวะตลาด ดังนั้น การลงทุนควรเป็นไปตามระยะเวลาที่แนะนำ เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง ควรลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารหนี้หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับและความเสี่ยงของการลงทุนจะแตกต่างไปตามสัดส่วน การลงทุนของแต่ละตราสาร เช่น กองทุนผสม A ลงทุนในหุ้น 50% ตราสารหนี้ 50% จะมีความเสี่ยงสูงกว่า กองทุนผสม B ที่ลงทุนในหุ้น 20% และตราสารหนี้ 80%
เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่อนข้างสูง หรือต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ภายในกองทุนเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด
กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หรือ กองทุนรวมหุ้น
คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์(Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนหุ้นจะถูกกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บางกองทุนมีนโยบายลงทุนตามขั้นต่ำ แต่ละกองทุนอาจลงทุนสูงสุดที่ 100%
การลงทุนในหุ้นมีความผันผวนซึ่งนำไปสู่ทั้งโอกาสและความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนหุ้นจึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถลงทุนระยะยาวได้ และเข้าใจว่าการขาดทุนระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)
คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายให้เลือกลงทุนหลากหลายเช่นเดียวกับกองทุนในประเทศ เช่น กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น
เนื่องจากแต่ละประเทศมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแตกต่างกัน สินทรัพย์ในต่างประเทศกับในประเทศไทย อาจมีผลตอบแทนแตกต่างกัน การเลือกลงทุนใน FIF จึงเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยง นอกจากความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละตราสารการลงทุนแล้ว การลงทุนใน FIF ยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วย นักลงทุนจึงต้องสามารถรับความผันผวนของค่าเงินที่กองทุนไปลงทุนด้วยเช่นกัน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
คือ กองทุนหุ้นประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้น โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท และกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ฯ กรมสรรพากร
เนื่องจาก LTF มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 65% โดยบางกองทุนอาจลงทุนถึง 100% ดังนั้น การผันผวนของราคาเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
หากคุณต้องการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ไม่สามารถรับความผันผวนของการลงทุนในหุ้นได้ LTF อาจไม่ใช่เครื่องมือลงทุนที่เหมาะสม
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
คือ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุโดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่ลงทุนจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ฯ กรมสรรพากร
RMF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนในตลาดเงิน ตราสารหนี้ ตราสารผสม และ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถเลือกออมเงินตามความเสี่ยง ความคาดหวังในผลตอบแทน และระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง ดังนั้น RMF จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภทที่สามารถลงทุนระยะยาวได้
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment)
คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ รวมถึงทองคำ
กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากทรัพย์สินที่ไปลงทุนอาจมีความผันผวนของราคาสูงมาก หรืออาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย หรือราคาอ้างอิงกับสินทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ผู้ที่จะเลือกลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไปลงทุน ลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงได้สูง