หากคุณได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ และตัดสินใจที่จะลงทุนแล้ว สามารถเปิดบัญชีกองทุนได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

Krungsri Mobile Application*

*เริ่มให้บริการเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เอกสารเปิดบัญชีกองทุน


เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

สำหรับบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี
สำหรับนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ควรเป็นกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ. กรุงศรี
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 • ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาของนิติบุคคลหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี
 • เอกสารสำเนาทั้งหมด จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม