กองทุนรวมนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆ ที่จะช่วยให้ท่านที่อยากนำเงินของตัวเองไปจัดสรรให้เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เงินทุนทั้งหมดจะถูกนำไปจดทะเบียนเพื่อไปลงทุนตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อดีของการเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับธนาคารกรุงศรี ได้แก่ การนำเงินลงทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนโยบายที่หลากหลาย ควบคุมทุกขั้นตอนการลงทุนด้วยมืออาชีพจึงทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะ พร้อมรับผลประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไข

หากคุณได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ และตัดสินใจที่จะลงทุนแล้ว สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

Krungsri Mobile Application*

*เริ่มให้บริการเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เอกสารเปิดบัญชีกองทุน


เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์

สำหรับบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี
สำหรับนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ควรเป็นกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน)
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ. กรุงศรี
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 • ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาของนิติบุคคลหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี
 • เอกสารสำเนาทั้งหมด จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม
ก่อนจากกันไปเราอยากจะขอย้ำให้ทุกท่านทราบกันอีกครั้งว่าแม้การเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่อยากลงทุนสามารถนำเงินของตัวเองไปจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามโปรดอย่าลืมไปว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลของการเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ก่อนการตัดสินใจสมัครให้ดี หากลูกค้าท่านใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาหรือที่เบอร์ฮอตไลน์ 1572