กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤศจิกายน 2555
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO Emerging Local Bond Fund, Class E, Accumulation, USD ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) ภายใต้กฏหมายของประเทศไอร์แลนด์ และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลักเพียงกองทุนเดียว
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการภายใน 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ELI เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการภายใน 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ELI เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย