Krungsri GIFT > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ Apple Watch Series 4 รุ่น GPS+ Cellular กิจกรรม Lucky Draw

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ Apple Watch Series 4 รุ่น GPS+ Cellular กิจกรรม Lucky Draw

0 Share
0
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ Apple Watch Series 4 รุ่น GPS+ Cellular กิจกรรม Lucky Draw

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล Apple Watch Series 4 รุ่น GPS+ Cellular กิจกรรม Lucky Draw จำนวน 5 ท่าน จับรางวัล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดังนี้

 1. น.ส. กมลชนก รักษ์วงศ์
 2. นาย นรานันท์ ตันโน
 3. น.ส. พลอยศิณี บุญอยู่
 4. นาย สมชาย พรประเสริฐ
 5. นาย อภิวัฒน์ ถาวรพยัคฆ์

ติดต่อรับรางวัลได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมการตลาดลูกค้ารายย่อย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ: +66 (0) 2-296-2999

เงื่อนไขการรับรางวัล:
 1. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการธนาคาร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่มารับรางวัลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนมาแสดงเพื่อใช้ในการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ(ผู้โชคดี) และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด ภายในวันที่มารับของรางวัล
 3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ และใช้ในการอื่นใดเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือของบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
 5. พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 7. รายการชิงรางวัลได้รับอนุญาตจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี กรมการปกครอง ใบอนุญาตเล่มที่ 293/2562
 
 
กลับ