Krungsri 75th Anniversary
ของขวัญจากใจ...สร้างความสุขไม่รู้จบ
เพียง ฝาก ถอน โอน จ่าย
ให้ครบทั้ง 4 ประเภทในแต่ละเดือน
 
ของขวัญจากใจ
รับสิทธิ์ได้ง่ายๆ
เพียง ฝาก ถอน โอน จ่าย
ผ่านบัญชีธนาคารให้ครบทั้ง 4 ประเภทในแต่ละเดือน นับธุรกรรมผ่านช่องทาง ดังนี้
 
สาขาธนาคารกรุงศรีสาขาธนาคาร
ATMATM
Krungsri Online (KOL)Krungsri Online (KOL)
Krungsri Mobile App (KMA)KMA-Krungsri Mobile App
 
เช็กสิทธิ์ และแลกง่ายผ่านมือถือ KMA - Krungsri Mobile App
Krungsri Mobile App (KMA) - เข้าสู่ระบบ1
เข้าสู่ระบบ
Krungsri Mobile App (KMA) - กิฟท์ & สิทธิพิเศษ2
เลือกเมนู กิฟท์ & สิทธิพิเศษ
Krungsri Mobile App (KMA) - เช็คสิทธิ์3
เช็กสิทธิ์ และกดแลกสิทธิ์ที่ต้องการ
ดาวน์โหลดและลงทะเบียน KMA
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
appstore playstore
ข้อกำหนดและเงื่อนไข Krungsri GIFT 
1. เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (“ลูกค้า”) ที่มีบัญชีเงินฝาก ไม่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และได้มีการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้นบัญชีเงินฝากที่เปิดผ่านบริการ Kept แอปพลิเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมโครงการนี้
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารมากกว่า 1 บัญชี หรือถือบัตรกรุงศรี เดบิต หรือบัตรกรุงศรี Pre-paid มากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์ในการแลกรับของกำนัลในโครงการจากการทำธุรกรรมผ่านทุกบัญชีและทุกบัตรกรุงศรี เดบิต/บัตรกรุงศรี Pre-paid ของลูกค้ารวมกัน
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ จำนวน 1 สิทธิ์/เดือน/ท่าน สำหรับใช้แลกรับของกำนัลในโครงการนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมรวม 4 ประเภท คือ “ฝากเงิน” (ฝากเงินสด ฝากเช็ค หรือรับเงินโอนเข้าบัญชี) “ถอนเงิน” (ถอนเงินสด รวมถึง กดเงินสดในต่างประเทศผ่านเครื่อง ATM) “โอนเงิน” และ “จ่ายเงิน” (เช่น จ่ายบิล) หรือเติมเงินทุกประเภทผ่านช่องทางกรุงศรีเอทีเอ็มและกรุงศรีออนไลน์ การใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีเดบิต หรือบัตรกรุงศรี Pre-paid ของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่เกิดจากคำสั่งของลูกค้า รวมถึง ชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศผ่านเครื่อง EDC และทำรายการออนไลน์เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และทำกดเงินสดในต่างประเทศผ่านเครื่อง EDC หรือเครื่อง ATM ผ่านบัญชีเงินฝาก/บัตรกรุงศรี เดบิต/บัตรกรุงศรี Pre-paid ครบทุกประเภทธุรกรรม ภายในเดือนนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น (ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนอื่น ไม่สามารถนำมารวมคำนวณได้)
 • ธุรกรรมที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ การรับ/โอนเงิน ระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร การรับ/โอนเงินระหว่างประเทศ ธุรกรรมที่เกิดจากการทำรายการโดยระบบอัตโนมัติ (เช่น การรับดอกเบี้ยเงินฝาก การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก การหักค่าธรรมเนียม และค่าปรับทุกประเภท เป็นต้น) การถอนเงินเพื่อปิดบัญชี การทำธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ (เช่น การซื้อกองทุนรวมทุกประเภท หรือการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท เป็นต้น) และการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการ Krungsri Biz Online (KBOL), บริการ Krungsri e-Wallet และ บริการ Kept แอปพลิเคชั่น ทุกรายการ
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ KMA (Krungsri Mobile Application) หรือ Krungsri Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1572
 • ธนาคารจะแจ้งการได้รับสิทธิ์ให้ลูกค้าทราบผ่านทาง KMA (Krungsri Mobile Application) (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน KMA เท่านั้น) ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่มีการทำธุรกรรมครบทุกประเภทในแต่ละเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการแลกรับของกำนัลในโครงการนี้ได้ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ์จนถึงวันสุดท้ายของไตรมาสเดียวกันกับที่ลูกค้าได้รับการแจ้งการใช้สิทธิของปี 2564 (ภายใน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม 2564 (ตามแต่กรณี))-(“ระยะเวลาการใช้สิทธิ์”) เช่น ลูกค้าได้รับการแจ้งสิทธิ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการแลกของกำนัลได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและประเภทธุรกรรมที่เข้าร่วมโครงการตามดุลยพินิจของธนาคารได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัล
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลได้ภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ และธนาคารจะทำการยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าสำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ดังกล่าว และจะไม่ยกยอดสิทธิ์คงเหลือไปในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ถัดไปหรือปีถัดไปแต่อย่างใด
 • ในการใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัล ลูกค้าสามารถแลกรับของกำนัลได้ผ่าน KMA (Krungsri Mobile Application) หรือกดผ่านระบบ USSD โดยต้องแสดงรหัสที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารและเป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต/บัตรกรุงศรี Pre-paid ในขณะที่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดของกำนัลแต่ละชนิด / ประเภท / ร้านค้าในแต่ละช่วงเวลาตามที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้
 • สิทธิ์การแลกรับของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย การคำนวณสิทธิ์ วิธีการใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลและประเภทของกำนัลในโครงการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด