รับ GIFT ตรวจสอบสิทธิ์ แลก GIFT
ของขวัญจากใจ
รับง่ายๆ ได้ทุกเดือน ไม่ต้องสะสมแต้ม
รับสิทธิ์ทุกเดือน แลกง่ายผ่านมือถือ
เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงศรี และต้องมีธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562
ได้ง่ายๆ ทุกเดือน ไม่ต้องสะสมแต้ม เพียง ฝาก ถอน โอน จ่าย ให้ครบ 4 ประเภทในทุกเดือน เท่านี้ก็ รับ Gift ได้ทันที
ช่องทางการทำธุรกรรมของธนาคาร
ตรวจสิทธิ์ได้ 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชม.
KMA-Krungsri Mobile App
Krungsri Call Center
 

การรับ GIFT ลูกค้าจะได้รับ Gift 1 สิทธิ์/เดือน/ท่าน โดยจะคำนวณสิทธิ์จากธุรกรรมผ่านทุกบัญชี และทุกบัตรรวมกัน
สิทธิ์ไม่ได้ใช้สามารถเก็บไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ และใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 62
แลกรับ Krungsri GIFT ผ่าน 2 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 แลกผ่าน KMA-Krungsri Mobile App
Log in
Gift & Privilege
Gift
ดาวน์โหลดและลงทะเบียน KMA
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
ช่องทางที่ 2 แลกผ่านระบบ USSD
กดผ่านระบบ USSD โดยต้องแสดงรหัส ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ดูรายละเอียดการกดแลกสิทธิ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข Krungsri GIFT 
1. เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำ อยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และต้องมีธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารมากกว่า 1 บัญชี หรือถือบัตรกรุงศรี เดบิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์จากธุรกรรมผ่านทุกบัญชี และทุกบัตรรวมกัน • ลูกค้าจะได้รับ Krungsri GIFT จำนวน 1 สิทธิ์ / เดือน / ท่าน สำหรับใช้แลกรับของกำนัลในโครงการ เมื่อมีการทำธุรกรรมรวม 4 ประเภท ดังนี้ “ฝากเงิน” (ฝากเงินสด ฝากเช็ค การรับเงินโอนเข้าบัญชี) “ถอนเงิน” “โอนเงิน” และ “จ่ายเงิน” (จ่ายเงิน เช่น การจ่ายบิล และการเติมเงินทุกประเภทผ่านช่องทางกรุงศรีเอทีเอ็ม และออนไลน์ การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เป็นต้น) ผ่านบัญชีเงินฝากครบทุกประเภทธุรกรรมภายในเดือนนั้นๆ (ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนอื่น ไม่สามารถนำมารวมคำนวณได้) ยกเว้นเดือนธันวาคม จะคำนวณสิทธิ์ให้เฉพาะการทำธุรกรรมในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562 เท่านั้น • จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น. • ธุรกรรมที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การรับ / โอนเงิน ระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร การรับ / โอนเงินระหว่างประเทศ, การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัตรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ, การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีร่วม, ธุรกรรมที่เกิดจากการทำรายการโดยระบบอัตโนมัติ เช่น การรับดอกเบี้ยเงินฝาก การหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก การหักค่าธรรมเนียม และค่าปรับทุกประเภท เป็นต้น, การถอนเงินเพื่อปิดบัญชี, การทำธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ เช่น การซื้อกองทุนรวมทุกประเภท หรือการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท เป็นต้น และการทำธุรกรรมผ่านบริการ Krungsri Biz Online (KBOL) และบริการ Krungsri e-wallet ทุกรายการ • ธนาคารจะแจ้งการได้รับสิทธิ์ให้ลูกค้าทราบผ่านทาง KMA (Krungsri Mobile Application) (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน KMA เท่านั้น) ภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการทำธุรกรรมครบทุกประเภทตามที่กำหนด • ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ KMA หรือ โทร. 1572 • ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562 • สงวนสิทธิ์ในการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและประเภทธุรกรรมที่เข้าร่วมโครงการตามดุลยพินิจของธนาคารได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัล • ระยะเวลาการใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยธนาคารจะทำการยกเลิกสิทธิ์ และจะไม่ยกยอดสิทธิ์คงเหลือไปในปีถัดไปแต่อย่างใด • ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัล ได้ผ่าน KMA (Krungsri Mobile Application) หรือกดผ่านระบบ USSD โดยต้องแสดงรหัสที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารในขณะที่ใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการกำหนดของกำนัลแต่ละชนิด / ประเภท / ร้านค้าในแต่ละช่วงเวลาตามที่ธนาคารกำหนด • กรณีใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้ • สิทธิ์การแลกรับของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย การคำนวณสิทธิ์ วิธีการใช้สิทธิ์แลกรับของกำนัลและประเภทของกำนัลในโครงการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด