บัตรเครดิต
สำหรับนักศึกษา
ตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มนิสิตนักศึกษา