Krungsri-MUFG Business Matching Fair

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ การสมัครในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ยังไม่ได้เป็นการยืนยันเข้าร่วมงาน
วัตถุประสงค์ในการร่วมงาน *
บริษัท *
 
 
ทุนจดทะเบียน (บาท) *
ปีค.ศ.ที่ก่อตั้ง *
ยอดขายต่อปี *
กำไรสุทธิต่อปี (บาท) *
ประเภทธุรกิจ *
รายละเอียดบริษัท *
ที่อยู่ *
เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี)
รายละเอียดสินค้า *
รูปภาพสินค้า *
(แนบรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป)
ไฟล์ .jpg .gif หรือ pdf (ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 5 MB)
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ *
ตำแหน่ง *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
ผู้ประกอบการตกลงและรับทราบว่า
• ธนาคารมิได้กระทำการในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนของผู้ประกอบการและ/หรือบริษัทคู่ค้าแต่อย่างใด • การพิจารณาคัดเลือกสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทคู่ค้าแต่ละราย • ผู้ประกอบการเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบในสินค้าที่นำเสนอ • ผู้ประกอบการตกลงให้ธนาคารนำส่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้แก่บริษัทคู่ค้าเพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการ • ผู้ประกอบการตกลงยินยอมให้ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของธนาคารตามที่เห็นสมควรได้