Krungsri Business Empowerment

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมสนับสนุนธุรกิจไทย ให้เติบโตก้าวไกล ด้วยข้อมูล ความรู้ และช่องทางโอกาสธุรกิจ ผ่านกิจกรรมสัมมนาความรู้ (Business Talk & Business Forum), รายงานวิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ที่มีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและประเด็นร้อน (SME Index), บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทางอีเมล (Business Connect), กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ สำรวจตลาด สร้างเครือข่าย (Business Journey), แพลตฟอร์มออนไลน์จับคู่ธุรกิจเพื่อ SME (Online Business Matching) และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสเติบโตให้ลูกค้าธุรกิจไทย สู่ตลาดต่างประเทศ (Krungsri – MUFG Business Matching Fair)

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ