Krungsri Business Empowerment

พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและนักธุรกิจไทย
ให้เติบโตก้าวไกล ผ่านกิจกรรมสัมมนาความรู้
บริการจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
รายงานความรู้ที่เป็นประโยชน์
และบทความธุรกิจเชิงลึก
Krungsri Business Empowerment


กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ