นายทะเบียนหลักทรัพย์ (Securities Registrar)

Banner

ธนาคารให้บริการเป็นนายทะเบียนแก่ผู้ออกหลักทรัพย์ทุกประเภททั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยดำเนินการจัดทำบันทึกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ จ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลักทรัพย์ เปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ จำนำ อายัด ส่งข้อมูลที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องการแจ้งไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว

ช่องทางให้บริการ
Call Center 0 2296 4788 และ 0 2296 5004
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ