การให้บริการตัวแทนต่าง ๆ (Agency Services)

Banner

ผู้ประสานงานสินเชื่อ (Facility Agent)
ธนาคารให้บริการอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อในโครงการเงินกู้ (Project Finance) หรือเงินกู้ร่วม (Syndication Loan) โดยจะประสานงานระหว่างผู้ขอสินเชื่อและหน่วยงานต่างๆ ของธนาคารที่ร่วมให้สินเชื่อ เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารที่ร่วมให้สินเชื่อสามารถให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่ผู้ขอสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเงินกู้และเป็นไปตาม เงื่อนไขและขอบเขตที่ระบุในสัญญา นอกจากนั้นธนาคารยังให้บริการคำนวณดอกเบี้ยและเงินต้นประจำงวดรวมทั้งติดตาม การขอยินยอมจากกลุ่มผู้ให้กู้

ตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
เนื่องจากโครงการเงินกู้ประกอบด้วยสถาบันการเงินหลายแห่งร่วมกันปล่อยกู้ จึงต้องมีการจัดตั้งตัวแทนร่วมกัน ธนาคารจึงให้บริการเป็นตัวแทนควบคุมและดูแลหลักประกันทุกประเภทของโครงการ เงินกู้ร่วม อาทิเช่น ใบหลักทรัพย์ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์รวมทั้งบัญชีเงินฝากต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักประกันแทนผู้ให้กู้ทั้งหมด นอกจากนั้นยังให้บริการควบ คุมการใช้จ่ายทางการเงินของโครงการให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตัวกลางประสานงานการจดแจ้งจำนำ จำนอง การค้ำประกัน และการใช้สิทธิ์บังคับหลักประกันแทนกลุ่มผู้ให้กู้และเป็นผู้ดูแลมูลค่าหลักประกันจากการประเมินให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา พร้อมทั้งจัดเก็บให้ปลอดภัยสามารถใช้เป็นหลักประกันได้ทันทีที่ต้องการ

ผู้รับฝากบัญชีที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนตามคำสั่งลูกค้า / ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
(Escrow Account/Agent)

ธนาคาร ให้บริการเป็นตัวแทนจัดการตรวจสอบและควบคุมดูแลบัญชีของคู่สัญญา (Escrow Account) ให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญาและถือเงินของคู่สัญญาฝ่ายที่จะต้องชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ร่วมกัน นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงการ คลังให้สามารถเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) ตามใบอนุญาตเลขที่ ส่ง.0009 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 โดยมีหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์และการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนของคู่สัญญาให้สำเร็จ ลุล่วง

ผู้รักษาทรัพย์สิน (Safekeeping Agent)
ธนาคาร ให้บริการเก็บรักษาเอกสารทรัพย์สินด้วยระบบงานที่ทันสมัยให้บริการโดย บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎ เกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติของข้อกำหนดและกฎหมาย จึงเชื่อมั่นได้ว่าทรัพย์สินของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเป็นระบบ โดยท่านสามารถขอตรวจสอบเอกสารทรัพย์สินได้ทุกวันทำการ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินผ่านรายงานของธนาคาร ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ

ช่องทางให้บริการ
Call Center 0 2296 4788 และ 0 2296 5004

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572
 

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ