สินเชื่อ SME Quick Loan ธุรกิจ ก้าวเร็ว โตไว ดอกเบี้ยต่ำ

0 Share
0

SME Quick Loan

ต้องการขยายธุรกิจ มองหาเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ดอกเบี้ยถูกใจ เลือกระยะผ่อนได้หลากหลาย

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ขอสินเชื่อธุรกิจ กู้ในนามนิติบุคคล อายุกิจการ 5 ปีขึ้นไป


พิเศษ อัตราดอกเบี้ยเพียง 5% ต่อปี 2 ปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปีที่ 1 - 2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 5% MRR +0.5 % ถึง MRR + 1.5%
(ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)
MRR: อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME Quick Loan
ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (Term Loan : T/L)
วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 15 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 - 10 ปี
หลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)
ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ.20
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน / ภายนอก ของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้
*เอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน / คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไข : ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ