พันธมิตร SME

พันธมิตร SME

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
http://www.dbd.go.th/

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
http://www.sme.go.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.fti.or.th

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
http://www.tcg.or.th

ธนาคารแห่งประเทศ
http://www.bot.or.th

 

ลูกค้าธุรกิจ SME

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ