สัญญาสิทธิ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency Options)

Banner

ธุรกรรมนี้ให้สิทธิ์ผู้ซื้อสัญญาในการซื้อ (Call Option) หรือขาย (Put Option) เงินตราต่างประเทศ ตามสกุล / จำนวนเงิน รวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการกำหนดไว้สำหรับวันส่งมอบหนึ่ง ๆ ในอนาคต ผู้ซื้อสัญญามีสิทธิ์เลือกที่จะใช้สัญญา หรือไม่ใช้สิทธิ์เพื่อไปซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่อัตราตลาดในอนาคตที่ดีกว่าได้ ธุรกรรมนี้จึงเป็นทางเลือกนอกเหนือจาก FX Forwards ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ซื้อสัญญาต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมนี้

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ