บริการร้านค้ารับบัตรเครดิต Krungsri EDC

Krungsri EDC

เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจด้วยบริการ Krungsri EDC รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิต และบัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA, MasterCard, JCB และ UPI จากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก และรองรับการใช้งาน Samsung Pay


Krungsri EDC (Electronic Data Capture)
เป็นเครื่องมือสำหรับรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ซึ่งมีจำนวนหลายล้านบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสสำหรับเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของท่านนอกเหนือจากการรับชำระด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว
 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • รับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต ทั้ง VISA, MasterCard, JCB และ UPI จากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก และรองรับการใช้งาน Samsung Pay
 • Krungsri Mail Order รับชำระค่าสินค้า และ/หรือสั่งจองขอใช้บริการล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์
 • Krungsri Recurring รับชำระค่าสินค้า/บริการ เป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ค่าสมาชิก แบบรายเดือน หรือรายปี
 • Krungsri DCC (Dynamic Currency Conversion)  รับชำระค่าสินค้า/บริการ โดยแปลงยอดเงินสกุลบาท (THB) เป็นเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศผู้ออกบัตรเครดิต ได้สูงสุดถึง 12 สกุลเงิน ได้แก่ USD, CHF, EUR, JPY, GBP, AUD, HKD, SGD, NOK, DKK, SEK และ CNY

สิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ
 • เพิ่มช่องทางในการรับชำระเงิน
 • ง่ายต่อผู้ถือบัตรในการตัดสินใจชื้อ ทำให้เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า/บริการได้มากขึ้น
 • ได้รับความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสด
 • ลดความเสี่ยงในการจัดการด้านบริหารเงินสดของร้านค้า
 • โอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าในวันทำการถัดไป

สนใจให้ติดต่อกลับ
*
*
*
*
*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
EDC
ชำระสินค้าด้วยบัตร
ลูกค้าเลือกสินค้า/บริการที่
ต้องการ และชำระด้วยบัตร
เครดิต/เดบิต
EDC
ทำการรูดหรือ
เสียบบัตร

ร้านค้ารูดหรือเสียบบัตร
ผ่านเครื่องกรุงศรี EDC
เพื่อขออนุมัติวงเงินจากผู้
ออกบัตร
EDC
พิจารณาและอนุมัติ
แบบทันที

ผู้ออกบัตรจะพิจารณาอนุมัติ
รายการซื้อสินค้า/บริการ
และวงเงินของลูกค้าแบบทันที (Online Real-Time
Authorization)
 
EDC
ลงนามทำสัญญา
เมื่อวงเงินได้รับการอนุมัติเครื่อง Krungsri EDC จะแสดงผลการแจ้งอนุมัติที่หน้าจอ พร้อมทั้งทำการพิมพ์ใบบันทึกการขาย (Sales Slip) จำนวน 2 ใบ
 • ฉบับของร้านค้า ร้านค้าต้องให้ลูกค้าลงลายมือชื่อพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับลายมือชื่อบนด้าน หลังบัตรให้ตรงกันและเก็บไว้เป็นหลักฐาน (อย่างน้อย18 เดือน)
 • ฉบับของลูกค้าร้านค้าส่งมอบให้ลูกค้าพร้อมบัตรเครดิต/เดบิต
EDC
สรุปยอดขาย
ร้านค้าทำการสรุปยอดขาย (Settlement)
ให้ธนาคารก่อนเวลา 23.00 น. ของทุกวัน

 
EDC
ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดรวมของรายการ
สินค้า/บริการให้กับร้านค้าภายในวันทำการถัดไป
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 2. ชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. เอกสารการประกอบธุรกิจ
 • บุคคลธรรมดา - สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • นิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
  • ประเภททั่วไป
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า ต้องจดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
 1. กรณีที่เป็นธุรกิจที่จัดนำเที่ยว (Travel Agent) จะต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งออกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 2. กรณีเป็นโรงพยาบาล/คลีนิค จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
 • สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
 • สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
 1. กรณีเป็นโรงเรียน ต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้เปิดโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. กรณีเป็นตัวแทนนายหน้าขายประกันฯ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนรับชำระค่าเบี้ยประกันซึ่งออกโดยบริษัทประกันฯ
 1. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) ในกรณีนิติบุคคล
 2. สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีเป็นนิติบุคคล และต้องการให้ธนาคารเป็นตัวแทนดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
หมายเหตุ
 1. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรา
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ