บริการภาระผูกพันการรับรองประเภทต่างๆ

Banner

หนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ บริการออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ สำหรับธุรกิจ ได้แก่
 • การค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)
 • การค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)
 • การค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advanced Payment Bond)
 • การค้ำประกันผลงานเพื่อขอรับเงินส่วนที่ทางราชการ (หรือเอกชน) ได้กันไว้ (Retention Money Bond)
 • การค้ำประกันการชำระเงินค่าภาษี (Tax & Duty Guarantee)
 • การค้ำประกันการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า (Electricity Guarantee)
 • การค้ำประกันการชำระเงินค่าสินค้า (Merchandise Purchasing Guarantee) การค้ำประกันอื่นๆ (Other)
 • การอาวัล (Aval) / การรับรองตั๋วเงิน (Acceptance) 
 • การออกหนังสือรับรองเครดิต / หนังสือสนับสนุนทางการเงิน
วงเงินสินเชื่อ
ธนาคารยินดีให้บริการจัดวงเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยมีวงเงินกู้รวมสูงสุดถึง 200 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

หลักประกัน
ธนาคารรับพิจารณาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม
ขึ้นอยู่กับประเภทวงเงินสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอิง MRR, MLR, MOR หรือดอกเบี้ยเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

ค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หรือเป็นไปตามประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมของธนาคาร

หมายเหตุ *เงื่อนไขการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคล
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจในกลุ่มเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี (สำหรับบุคคลธรรมดา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Call 1572

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ