สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี (ค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย.)

ข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
*
เลขที่บัตรประชาชน *
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
ประเภทธุรกิจ *
รายรับต่อเดือนเฉลี่ย *
ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์มือถือข้างต้น

สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี
สิ้นสุดทางไม่ได้กู้ ! สินเชื่อร้านออนไลน์ขายดี (ค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย.) ทางเลือกใหม่ให้พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ โดยไม่ต้องมีทะเบียนการค้า ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ไม่ว่าขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางไหนก็สามารถมายื่นกู้ได้

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • รายได้จากการพิจารณาตามเกณฑ์ธนาคาร 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป (รายได้หมุนเวียนกิจการที่แสดงในบัญชี 200,000 บาท/เดือนขึ้นไป)
  • อายุธุรกิจขายของออนไลน์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารและบสย.กําหนด