สนใจสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
*
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
อาชีพ *
อายุงานรวม *
(ที่ทำงานปัจจุบัน รวมที่ทำงานเดิม)
รายได้ต่อเดือน *

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
    • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป